Vyživovací povinnosti

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Estonsko

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

V souladu s čl. 27 odst. 1 projednávají návrhy na prohlášení vykonatelnosti v Estonské republice okresní soudy (občanský soudní řád, § 121):

V souladu s čl. 32 odst. 2 projednávají opravný prostředek proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti v Estonské republice krajské soudy.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

V Estonské republice lze rozhodnutí napadnout podle článku 33 podáním opravného prostředku nejvyššímu soudu (§ 625 a § 695 až § 701 občanského soudního řádu).

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

V rozsahu, v němž tak nestanoví nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností, se v případě návrhu na přezkum v článku 19 v Estonské republice postupuje podle ustanovení, jimiž se řídí soudní rozhodování o návrzích na zrušení rozsudků. Návrhy na přezkum se podávají u okresních soudů.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

V souladu s čl. 49 odst. 3 je ústředním orgánem v Estonsku:

Ministerstvo spravedlnosti (Justiitsministeerium)

Oddělení mezinárodní soudní spolupráce

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-mail: central.authority@just.ee

Telefon: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

V souladu s článkem 21 se návrhy na odmítnutí nebo odložení výkonu v Estonské republice podávají k okresnímu soudu.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

V souladu s články 20, 28 a 40 je v Estonské republice vedle estonského jazyka přijatelný také překlad do angličtiny.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

V souladu s článkem 59 je v Estonské republice jazykem přijatelným pro komunikaci mezi ostatními ústředními orgány vedle estonského jazyka také angličtina.

Poslední aktualizace: 29/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.