Vyživovací povinnosti

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Finsko

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Soudem příslušným projednávat věci podle čl. 27 odst. 1 je käräjäoikeus/tingsrätt (okresní soud). Soudem, který rozhoduje o opravných prostředcích podle čl. 32 odst. 2, je hovioikeus (hovrätt) (odvolací soud).

Kontaktní údaje těchtou soudů jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Mezi opravné prostředky uvedené v článku 33 patří opravný prostředek u korkeimpaan oikeuteen /högsta domstolen (nejvyšší soud), je-li přípustný (případně odst. 1–5 kapitoly 30 zákona o občanském soudním řádu).

Proti rozsudkům a rozhodnutím odvolacího soudu lze podat opravný prostředek k soudu nejvyššímu.

Osoba, která chce proti rozsudku podat opravný prostředek, musí za tím účelem požádat nejvyšší soud o povolení („povolení opravného prostředku“).

Toto povolení může být přiznáno, pouze pokud je rozhodnutí nejvyššího soudu ve věci důležité pro uplatnění práva v jiných podobných věcech nebo v zájmu zajištění jednotnosti aplikace práva. Povolení opravného prostředku může být rovněž přiznáno, pokud k tomu vznikne zvláštní důvod kvůli procesní či jiné chybě, k níž došlo ve věci, na jejímž základě má být rozsudek změněn či zrušen, nebo existuje-li jiný závažný důvod pro jeho přiznání.

Poučení o opravném prostředku je obsaženo v příloze rozhodnutí odvolacího soudu. Toto poučení uvádí, na jakém základě může být podle zákona povolení opravného prostředku přiznáno a jak má osoba žádající o povolení opravného prostředku postupovat, aby byl opravný prostředek předložen nejvyššímu soudu. Lhůta pro podání žádosti o povolení opravného prostředku a pro jeho podání je 60 dní od data, kdy bylo rozhodnutí odvolacího soudu zpřístupněno zúčastněným stranám.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Návrhy na přezkum podle článku 19 se podávají u soudu, který v dané věci vydal pravomocné rozhodnutí. Řízení je upraveno v kapitole 31, oddílech 3–5 a 14a občanského soudního řádu. Kontaktní údaje těchto soudů jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Finským ústředním orgánem je oikeusministeriö/justitieministeriet (ministerstvo spravedlnosti).

Kontaktní údaje jsou:

Oikeusministeriö (ministerstvo spravedlnosti)

Kansainvälisen oikeusavun yksikkö (oddělení pro mezinárodní právní pomoc)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Telefon: 358-9-1606 7628

Fax: 358-9-1606 7524

E-mail: maintenance.ca.om@gov.fi

Vezměte prosím na vědomí, že finská instituce sociálního pojištění Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (KELA), jež je veřejným subjektem, může plnit některé úkoly, které jsou svěřeny ústřednímu orgánu (další podrobnosti viz čl. 71 odst. 1 písm. e) – Veřejné subjekty). Nicméně veškeré žádosti obdržené ve Finsku musí být zaslány ministerstvu spravedlnosti.

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Na základě čl. 51 odst. 3 nařízení o vyživovací povinnosti je pověřeným veřejným subjektem Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (instituce sociálního pojištění).
V případě, že instituce sociálního pojištění přiznala oprávněné osobě výživné, vykonává následující funkce ústředního orgánu:

  • předkládá návrh na uznání, nebo uznání a prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí podle čl. 56 odst. 1 písm. a),
  • předkládá návrh na výkon rozhodnutí vydaného nebo uznaného v dožádaném členském státě podle čl. 56 odst. 1 písm. b),
  • žádá o zvláštní opatření podle čl. 53 odst. 1.

Kontaktní údaje instituce sociálního pojištění jsou:

Kansaneläkelaitos (Social Insurance Institution)
Recovery Centre
PL 450

FI-00056 Kela

Finsko

Telefon: +35820 634 4940 (pro jednotlivce)

+35820 634 4942 (pro organizace)


E-mail: maintenance@kela.fi

Adresa internetových stránek: http://www.kela.fi/

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Odpovědným orgánem pro účely článku 21 je ulosottomies/utmätningsman (soudní exekutor) v místě bydliště nebo v místě pobytu žalovaného. Návrh uvedený v tomto článku může být podán u kteréhokoli místně příslušného soudního exekutora.

Kontaktní údaje soudních exekutorů jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Jazyky, ve kterých Finsko přijímá překlady dokumentů uvedených v článcích 20, 28 a 40, jsou finština, švédština a angličtina.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Finsko přijímá finštinu, švédštinu a angličtinu jako jazyky pro komunikaci.

Poslední aktualizace: 22/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.