Vyživovací povinnosti

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Francie

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Orgánem určeným podle čl. 27 odst. 1 je předseda občanskoprávního soudu (Tribunal judiciaire) nebo předseda notářské komory.

Orgánem určeným podle čl. 32 odst. 2 je odvolací soud (Cour d'appel).

Místně příslušný orgán podle čl. 27 odst. 1 je v souladu s ustanoveními čl. 27 odst. 2 určen podle místa obvyklého pobytu strany, vůči níž je výkon navrhován, nebo podle místa výkonu rozhodnutí.

Orgán určený podle čl. 32 odst. 2 je příslušný rozhodovat o opravných prostředcích proti rozhodnutím soudce rodinného soudu (juge aux affaires familiales).

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Postup pro podání kasačního opravného prostředku u kasačního soudu (Cour de cassation) podle článku 33 se řídí pravidly uvedenými v článcích 973 až 982 a 1009 až 1031 občanského soudního řádu.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Přezkumné řízení podle článku 19 nařízení probíhá formou odvolání, které může být podáno k odvolacímu soudu v tom obvodu, do kterého spadá soud, jež vydal napadené rozhodnutí.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

75732 Paris CEDEX 15

France

Tel.: +33 (0)143179199

Fax: +33 (0)143178197

Funkční e-mailová schránka: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Místně příslušný soud výkonu je soud v místě bydliště dlužníka nebo v místě výkonu opatření.Pokud je místo bydliště dlužníka v zahraničí nebo jeho trvalé bydliště není známé, je příslušným soudem soud v místě výkonu opatření.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Pouze francouzština.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Pouze francouzština.

Poslední aktualizace: 08/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.