Vyživovací povinnosti

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Německo

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

O návrhu na uznání nebo návrhu na prohlášení vykonatelnosti podle článku 27 nařízení Rady (ES) č. 4/2009 rozhoduje soud v oblasti rodinného práva (Familiengericht) při okresním soudu (Amtsgericht) v místě vrchního zemského soudu (Oberlandesgericht), v jehož obvodu osoba, proti níž se návrh podává, obvykle pobývá, nebo v jehož obvodu se má rozhodnutí soudu vykonat (koncentrace pravomocí).Za obvod vrchního zemského soudu v Berlíně (Kammergericht) rozhoduje Okresní soud Pankow-Weißensee (Amtsgericht Pankow-Weißensee).

Pokud se řízení týká prohlášení vykonatelnosti notářských listin, může být taková listina prohlášena vykonatelnou rovněž notářem.

Opravný prostředek podle článku 32 nařízení (ES) č. 4/2009, jenž byl podán proti rozhodnutí vydanému v prvním stupni řízení o prohlášení vykonatelnosti, má charakter odvolání (Beschwerde).Odvolací soudem je vrchní zemský soud (Oberlandesgericht).Odvolání se podává u soudu, který rozhodnutí vydal.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Opravným prostředkem podle článku 33 nařízení (ES) č. 4/2009 je odvolání (Rechtsbeschwerde).Příslušný je Německý spolkový soud (Bundesgerichtshof).Odvolání (Rechtsbeschwerde) je třeba podat do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí odvolacího soudu (Beschwerdegericht).

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Pokud se jedná o přezkumné řízení podle článku 19 nařízení (ES) č. 4/2009, je příslušným soudem ten soud, který rozhodnutí vydal.Pokud jsou podmínky uvedené v článku 19 splněny, použijí se přiměřeně ustanovení týkající se řízení pro zmeškání (§ 343 až 346 občanského soudního řádu (Zivilprozessordnung)).Pokud podmínky uvedené v článku 19 splněny nejsou, bude návrh na základě rozhodnutí soudu zamítnut.Toto rozhodnutí může být vydáno bez ústního jednání.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ústředním orgánem podle článku 49 nařízení (ES) č. 4/2009 je spolkový justiční úřad (Bundesamt für Justiz).Adresa zní:

Bundesamt für Justiz

53094 Bonn – DEUTSCHLAND

Na spolkový justiční úřad se lze jakožto na ústřední orgán obrátit buď telefonicky, faxem nebo e-mailem.

Tel.:

Vnitrostátní spojení: 0228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Zahraniční spojení: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Fax:

Vnitrostátní spojení:0228 99 4 10-5202

Zahraniční spojení: +49 228 99 4 10-5202

E-mail:auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Pokud jde o návrhy podle článku 21 nařízení o vyživovacích povinnostech jsou soudy příslušnými k výkonu rozhodnutí soudy okresní (Amtsgerichte).Místně příslušný je okresní soud, v jehož obvodu vykonávací řízení probíhá nebo proběhlo.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Pro překlady písemností uvedených ve článcích 20, 28 a 40 je přípustná pouze němčina.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Komunikace mezi spolkovým justičním úřadem (Bundesamt für Justiz), jakožto ústředním orgánem, a jiným ústředním orgánem (čl. 59 odst. 3 nařízení (ES) 4/2009) může probíhat v angličtině za předpokladu, že se na tom příslušné ústřední orgány domluvily.

Poslední aktualizace: 30/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.