Vyživovací povinnosti

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Řecko

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Soudem příslušným rozhodovat o návrzích na prohlášení vykonatelnosti v souladu s čl. 27 odst. 1 je soud prvního stupně a soudem příslušným rozhodovat o opravných prostředcích proti rozhodnutím o návrzích na prohlášení vykonatelnosti v souladu s čl. 32 odst. 2 je odvolací soud, do jehož soudního obvodu spadá soud prvního stupně, který rozhodnutí vydal.

Opravným prostředkem podle čl. 32 odst. 2 je odvolání (έφεση).

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Opravným prostředkem podle článku 33 je kasační opravný prostředek (αίτηση αναίρεσης). Soud, který se opravným prostředkem zabývá, je Nejvyšší občanskoprávní a trestní soud Řecka (Άρειος Πάγος).

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Podle článku 19 může odpůrce napadnout původní rozhodnutí ve věci vyživovací povinnosti vydané zahraničním soudem v jeho nepřítomnosti. Opravné prostředky proti rozhodnutí o neplnění vyživovací povinnosti se předkládají soudu, který toto rozhodnutí vydal.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ústředním orgánem podle čl. 49 odst. 3 bylo určeno Ministerstvo spravedlnosti – odbor mezinárodní justiční spolupráce v občanských a trestních věcech.

Mesogeion 96

11527 Athény

Tel.: (+30) 213 1307312

Fax: (+30) 213 1307499

E-mail: civilunit@justice.gov.gr mntolia@justice.gov.gr vsarigiannidis@justice.gov.gr

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Řecké právo nepovoluje subjektům veřejné správy nebo jiným subjektům podléhajícím dohledu příslušného orgánu vykonávat činnosti ústředního orgánu podle čl. 51 odst. 3.

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Orgánem příslušným ve věcech výkonu pro účely článku 21 je soud prvního stupně.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Řečtina.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány podle článku 59 jsou řečtina a angličtina.

Poslední aktualizace: 01/03/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.