Vyživovací povinnosti

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Maďarsko

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Okresní soud v místě sídla krajského soudu; v Budapešti u Ústředního okresního soudu Budy. O opravném prostředku rozhodují krajské soudy, v Budapešti vrchní krajský soud.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Žádost o přezkum u Nejvyššího soudu (Curia) musí být předložena soudu, který vydal rozhodnutí v prvním stupni.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Přezkumné řízení podle článku 19 se zahajuje u okresního soudu jednajícího v prvním stupni v souladu s pravidly pro obnovu řízení (zákon III z roku 1952 o občanském soudním řízení, kapitola XIII, oddíly 260–269).

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ministerstvo spravedlnosti Maďarska
1051 Budapešť
Nádor utca 22,
Tel. (+36) 1 795 5397, (+36) 1 795 3188,
Fax (+36) 1 550 3946,
E-mail: nmfo@im.gov.hu

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

V řízeních podle čl. 21 odst. 2 okresní soud v místě sídla krajského soudu, v Budapešti u Ústředního okresního soudu Budy. V řízeních podle čl. 21 odst. 3 okresní soud v sídle soudního vykonavatele, který provádí výkon.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Maďarština

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

a) pro formuláře žádostí: maďarština

b) pro formuláře návrhů: maďarština, angličtina nebo němčina

c) pro jinou komunikaci ústřední orgán akceptuje na vyžádání kromě maďarštiny angličtinu nebo němčinu.

Poslední aktualizace: 02/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.