Vyživovací povinnosti

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Itálie

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Soudy příslušnými k rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 27 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích ve smyslu čl. 32 odst. 2 jsou odvolací soudy.

Konkrétní informace o těchto orgánech jsou uvedeny na internetových stránkách www.giustizia.it (giustizia map – strutture giudiziarie – tribunali ordinari).

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 33 jsou tyto řádné a mimořádné opravné prostředky: opravný prostředek u kasačního soudu, zrušení rozhodnutí týmž soudem (revocazione) a námitky třetí strany (opposizione di terzo).

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Orgánem příslušným k řešení přezkumů ve smyslu článku 19 je tentýž orgán, který vydal rozhodnutí. Návrh je třeba podat podle procesních pravidel použitých pro přijetí rozhodnutí, jež se přezkoumává.

Kontaktní údaje těchto orgánů jsou uvedeny zde.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ústředním orgánem je Ministerstvo spravedlnosti, odbor soudnictví pro mladistvé:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Tel.: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Fax: +39 6 68188323

E-mail : autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Certifikovaná e-mailová adresa: prot.dgmc@giustiziacert.it

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Orgány příslušnými ve věcech výkonu pro účely článku 21 jsou obecné soudy (čl. 9 odst. 2 italského občanského soudního řádu).

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Jazykem přijímaným pro překlady dokumentů uvedených v článcích 20, 28 a 40 je italština.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazykem přijímaným ústředním orgánem pro komunikaci s jinými ústředními orgány podle článku 59 je italština.

Poslední aktualizace: 11/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.