Vyživovací povinnosti

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Lotyšsko

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Soudy příslušnými zabývat se návrhy o prohlášení vykonatelnosti v souladu s čl. 27 odst. 1 nařízení jsou v Lotyšsku obecné soudy, tj. okresní nebo městské soudy.

Soudy příslušnými zabývat se opravnými prostředky proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti v souladu s čl. 32 odst. 2 nařízení jsou v Lotyšsku krajské soudy prostřednictvím příslušných okresních (nebo městských) soudů.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Rozhodnutí vydané o opravném prostředku v souladu s čl. 33 nařízení může být napadeno u senátu Nejvyššího soudu prostřednictvím příslušného okresního soudu.

Kontaktní údaje:

Nejvyšší soud

Brīvības bulvāris 36,

Riga, LV-1511

Lotyšsko

Tel.: +371 670 203 50

Fax: +371 670 203 51

E-mail: at@at.gov.lv

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Odpůrce může požadovat přezkum věci v souvislosti s přezkumem příslušného rozhodnutí na základě čl. 19 nařízení tím, že předloží žádost:

1)         příslušnému krajskému soudu v souvislosti s přezkumem rozhodnutí okresního nebo městského soudu;

2)         komoře pro občanskoprávní věci nejvyššího soudu v souvislosti s přezkumem rozhodnutí krajského soudu;

3)         oddělení pro občanskoprávní věci senátu Nejvyššího soudu v souvislosti s přezkumem rozhodnutí komory nejvyššího soudu.

Žádost nelze předložit, pokud vypršela lhůta, během níž je možné předložit exekuční titul týkající se příslušného rozhodnutí.

Soud při posuzování žádosti zkoumá, zda lze okolnosti uvedené navrhovatelem považovat za okolnosti, které ospravedlňují přezkum rozhodnutí podle článku 19 nařízení. Pokud soud shledá, že okolnosti přezkum rozhodnutí ospravedlňují, zruší napadené rozhodnutí a věc předá soudu prvního stupně k přezkumu. Pokud soud shledá, že okolnosti uvedené v žádosti přezkum rozhodnutí neospravedlňují, tuto žádost zamítne. Proti rozhodnutí soudu lze podat dodatečnou stížnost.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Funkce ústředního orgánu v Lotyšsku vykonává Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (Správa Fondu pro záruku poskytování výživy). Kontaktní informace:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Rīgā LV-1010

Latvija

Tel:      + 371 67830626

Fax:     + 371 67830636

E-mail: pasts@ugf.gov.lv

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Zvláštní činnosti ústředních orgánů uvedené v článku 51 nařízení v Lotyšsku vykonává Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (Správa Fondu pro záruku poskytování výživy).

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Orgány příslušnými přezkoumat žádosti o odmítnutí nebo odložení výkonu rozhodnutí pro účely článku 21 nařízení jsou v Lotyšsku okresní (nebo městské soudy), v jejichž jurisdikci se má vykonat rozhodnutí cizího soudu.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Lotyšsko přijímá překlady dokumentů uvedených v článcích 20, 28 a 40 nařízení výhradně v národním jazyce, tj. lotyštině.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Lotyšsko přijímá žádosti uvedené v článku 56 nařízení (přílohy VI a VII nařízení) pouze v národním jazyce, tj. v lotyštině.

Lotyšsko přijímá žádosti o zvláštní opatření (příloha V nařízení) pouze v lotyštině nebo v angličtině.

Pro účely jiné komunikace přijímá ústřední orgán na žádost lotyštinu nebo angličtinu.

Poslední aktualizace: 05/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.