Vyživovací povinnosti

Litva

Obsah zajišťuje
Litva

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Litva

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Návrhy na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 27 odst. 1 nařízení a opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 32 odst. 2 nařízení posuzuje Lietuvos apeliacinis teismas [litevský odvolací soud].

Court of Appeal of Lithuania

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Tel. č.: (8 5) 266 3479

Fax: (8 5) 266 3060
E-mail: apeliacinis@apeliacinis.lt

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Proti rozhodnutím přijatým litevským odvolacím soudem po projednání opravného prostředku podaného proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti lze podat kasační opravný prostředek litevskému Nejvyššímu soudu (dovolání). Dovolání jsou projednávána podle pravidel upravujících řízení u kasačního soudu, která jsou obsažena v litevském občanském soudním řádu, není-li v nařízení nebo v litevských právních předpisech k provedení právních předpisů Evropské unie a mezinárodních právních předpisů upravujících občanské soudní řízení stanoveno jinak. Bylo-li dovolání připuštěno, je přednostně zapsáno do seznamu soudních věcí, které mají být projednány Nejvyšším soudem v kasačním řízení. Nejvyšší soud stanoví lhůtu pro podání odpovědí na dovolání v délce nejvýše čtrnácti dnů. O lhůtě stanovené pro odpověď na dovolání vyrozumí Nejvyšší soud strany a ostatní dotčené osoby v oznámení o zapsání dovolání na seznam soudních věcí, které má Nejvyšší soud projednat v kasačním řízení (§ 350 odst. 7 občanského soudního řádu).

Strany musí a ostatní dotčené osoby mohou podat písemnou odpověď na dovolání ve lhůtě stanovené Nejvyšším soudem. Tato lhůta se počítá ode dne, k němuž bylo dovolání zapsáno na seznam soudních věcí, které má Nejvyšší soud projednat v kasačním řízení.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Rozhodnutí ve věcech výživného jsou v souladu s článkem 19 nařízení přezkoumávána soudem, který je vydal. Po přijetí návrhu na přezkum rozhodnutí o vyživovacích povinnostech zašle soud kopii tohoto návrhu a jeho přílohy odpůrci o informuje jej o tom, že do čtrnácti dnů ode dne odeslání návrhu musí podat písemnou odpověď na návrh. Návrh na přezkum rozhodnutí o vyživovacích povinnostech projednává soud písemným postupem. Jeví-li se to jako nutné, může soud za účelem projednání návrhu na přezkum rozhodnutí o vyživovacích povinnostech nařídit jednání. Soud musí návrh na přezkum rozhodnutí o vyživovacích povinnostech přezkoumat nejpozději do čtrnácti dnů od uplynutí lhůty pro podání odpovědí a musí vydat rozhodnutí ohledně jednoho z postupů uvedených čl. 19 odst. 3 nařízení.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba [State-guaranteed Legal Aid Service]

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Litva

Tel. č.: +370 700 00211, +370 700 00190

Číslo faxu: +370 700 35004

E-mail: teisinepagalba@vgtp.lt

Internetové stránky: https://vgtpt.lrv.lt/en

Pokud se návrhy týkají vyživovacích povinností vyplývajících ze vztahu mezi rodičem a dítětem vůči osobám mladším 21 let, vykonává funkce ústředního orgánu Oddělení v Mažeikiai Rady státního fondu sociálního (Social Insurance Fund Board).

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Litva

Telephone number: +370 443 26659

Fax number: +370 443 27341

E-mail: mazeikiai@sodra.lt

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Pokud se návrhy týkají vyživovacích povinností vyplývajících ze vztahu mezi rodičem a dítětem vůči osobám mladším 21 let, vykonává funkce ústředního orgánu podle článku 51 nařízení Správa fondu výživného pro děti ministerstva sociálního zabezpečení a práce.

Kontaktní údaje Správy fondu výživného pro děti ministerstva sociálního zabezpečení a práce (Children's Maintenance Fund Administration under the Ministry of Social Security and Labour):

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Tel. č.: (8 5) 272 8081

Číslo faxu: (8 5) 265 3984
E-mail: info@vif.lt

Vyžadují-li to okolnosti, je státem zaručená právní pomoc s ohledem na návrhy uvedené v článku 56 nařízení poskytována postupem stanoveným v zákoně o státem zaručené právní pomoci, není-li v litevských právních předpisech k provedení právních předpisů Evropské unie a mezinárodních právních předpisů upravujících občanské soudní řízení nebo v nařízení stanoveno jinak. Jestliže se při přezkumu návrhů uvedených v článku 56 nařízení ukáže, že navrhovatel potřebuje státem zaručenou právní pomoc, předají Odbor státem zaručené právní pomoci – město Vilnius a Správa fondu výživného pro děti ministerstva sociálního zabezpečení a práce žádost o státem zaručenou právní pomoc přímo příslušným orgánům odpovědným za zajišťování státem zaručené právní pomoci, tj. litevským úřadům státem zaručené právní pomoci.

Názvy a kontaktní údaje litevských úřadů státem zaručené právní pomoci

Úřad státem zaručené právní pomoci

Adresa

Tel. č.

Fax

E-mail

Vilnius State-guaranteed Legal Aid Service

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

852647480

852647481

vilniausvgtpt@infolex.lt

Kaunas State-guaranteed Legal Aid Service

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

837408601, 837428404

837428403, 837428405

kaunovgtpt@infolex.ltt

Klaipėda State-guaranteed Legal Aid Service

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

846256176

846256176

kl.vgtpt@infolex.lt

Šiauliai State-guaranteed Legal Aid Service

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

841520040

841520040

svgtpt@svgtpt.lt

Panevėžys State-guaranteed Legal Aid Service

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

845570152

845436201

paneveziovgtpt@infolex.lt

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Návrhy na odmítnutí výkonu rozhodnutí soudu původu ve věcech výživného, a to zcela nebo zčásti, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 2 nařízení, projednává litevský odvolací soud.

Court of Appeal of Lithuania
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Tel. č.: (8 5) 266 3479
Číslo faxu: (8 5) 266 3060
E-mail: apeliacinis@apeliacinis.lt

Návrhy na odložení rozhodnutí soudu původu ve věcech výživného, a to zcela nebo zčásti, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 3 nařízení, projednává okresní soud v místě, v němž je výkon navrhován.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Litevština je jediným jazykem, který se přijímá v případě překladů dokumentů uvedených v článku 20 nařízení, co se týká překladů dokumentů uvedených v článcích 28 a 40, přijímá se litevština i angličtina.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazyky, které se přijímají při komunikaci mezi litevským ústředním orgánem a ostatními ústředními orgány podle článku 59 nařízení, jsou litevština a angličtina.

Poslední aktualizace: 07/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.