Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vyživovací povinnosti

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Lucembursko

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

– Místní příslušnost soudů

Návrh na prohlášení vykonatelnosti se podává předsedovi obvodního soudu (Tribunal d'arrondissement).

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel. +352 475981-1
Fax +352 475981-2421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tél. +352 803214-1
Fax +352 807119 nebo +352 802484

– Opravný prostředek proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel. +352 475981-1
Fax +352 475981-2396

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Rozhodnutí o opravném prostředku může být napadeno pouze kasačním opravným prostředkem.

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. +352 475981-2369/2373

Fax +352 475981-2773

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Odpůrce, který se neúčastnil řízení v Lucemburku, má právo navrhnout přezkum rozhodnutí u příslušného soudu, jenž rozhodnutí vydal, za podmínek uvedených v čl. 19 odst. 1 nařízení. Tento návrh musí mít formu používanou příslušným soudem, který vydal rozhodnutí, jež má být přezkoumáváno.

Justice de Paix de Luxembourg

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel. +352 475981-1

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux (Ordonnances conditionnelles de paiement et saisies-arrêt sur revenus protégés): tél. +352 530529 200, fax. +352 530529201

Justice de paix de Diekirch

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Tél. +352 808853-1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Tel. +352 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel. +352 803214-1

Fax +352 807119 nebo +352 82484

Cour Supérieure de Justice

Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ústředním orgánem je Generální prokuratura (Parquet Général) při Nejvyšším soudním dvoru (Cour supérieure de Justice).

Parquet Général
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Tel. +352 475981-2393/2329
Fax +352 470550
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Příslušným orgánem je Generální prokuratura (Parquet Général) při Nejvyšším soudním dvoru (Cour supérieure de Justice).

Parquet général

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. +352 475981-2393/2329

Fax +352 470550

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Lucembursko přijímá sdělení vedle francouzštiny pouze v němčině.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Lucembursko přijímá sdělení vedle francouzštiny pouze v němčině.

Poslední aktualizace: 22/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.