Vyživovací povinnosti

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Lucembursko

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

– Místní příslušnost soudů

Návrh na prohlášení vykonatelnosti se podává předsedovi obvodního soudu (Tribunal d'arrondissement).

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel. +352 475981-1
Fax +352 475981-2421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tél. +352 803214-1
Fax +352 807119 nebo +352 802484

– Opravný prostředek proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel. +352 475981-1
Fax +352 475981-2396

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Rozhodnutí o opravném prostředku může být napadeno pouze kasačním opravným prostředkem.

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. +352 475981-2369/2373

Fax +352 475981-2773

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Odpůrce, který se neúčastnil řízení v Lucemburku, má právo navrhnout přezkum rozhodnutí u příslušného soudu, jenž rozhodnutí vydal, za podmínek uvedených v čl. 19 odst. 1 nařízení. Tento návrh musí mít formu používanou příslušným soudem, který vydal rozhodnutí, jež má být přezkoumáváno.

Justice de Paix de Luxembourg

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel. +352 475981-1

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux (Ordonnances conditionnelles de paiement et saisies-arrêt sur revenus protégés): tél. +352 530529 200, fax. +352 530529201

Justice de paix de Diekirch

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Tél. +352 808853-1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Tel. +352 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel. +352 803214-1

Fax +352 807119 nebo +352 82484

Cour Supérieure de Justice

Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ústředním orgánem je Generální prokuratura (Parquet Général) při Nejvyšším soudním dvoru (Cour supérieure de Justice).

Parquet Général
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Tel. +352 475981-2393/2329
Fax +352 470550
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Příslušným orgánem je Generální prokuratura (Parquet Général) při Nejvyšším soudním dvoru (Cour supérieure de Justice).

Parquet général

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. +352 475981-2393/2329

Fax +352 470550

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Lucembursko přijímá sdělení vedle francouzštiny pouze v němčině.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Lucembursko přijímá sdělení vedle francouzštiny pouze v němčině.

Poslední aktualizace: 22/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.