Vyživovací povinnosti

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Malta

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Soudem příslušným pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti v souladu s čl. 27 odst. 1 je Soud pro věci civilní (odbor pro věci rodinné). Kontaktní údaje:

Adresa:

Civil Court, Family Section

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 25902420

Fax: + 356 25902895

Soudem příslušným pro rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích v souladu s čl. 32 odst. 2 je Odvolací soud. Kontaktní údaje:

Adresa:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 25902269

Fax: + 356 25902895

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Jakmile Odvolací soud vynese rozhodnutí o opravném prostředku, neexistuje na Maltě žádný jiný opravný prostředek.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Přezkumné řízení pro účely článku 19 je stanoveno v článku 7 nařízení o mezinárodních vyživovacích povinnostech, 2011 (Legal Notice 452/11), v části „Opravný prostředek proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti“. V této věci je příslušný Odvolací soud, jehož kontaktní údaje jsou:

Adresa:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 25902269

Fax: + 356 25902895

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Upozorňujeme, že výchozí maltština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina

Ústředním orgánem je ředitel pro normy sociálního zabezpečení. Kontaktní údaje:

Adresa:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Tel: + 356 22788000

Fax: + 356 22788360

E-mail: welfare.standards@gov.mt

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Nepoužije se.

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Orgánem příslušným ve věcech výkonu pro účely článku 21 nařízení je Soud pro věci civilní (odbor pro věci rodinné). Kontaktní údaje:

Adresa:

Civil Court (Family Section)

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 25902420

Fax: + 356 25902895

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Angličtina

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Maltština nebo angličtina

Poslední aktualizace: 25/03/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.