Vyživovací povinnosti

Nizozemsko

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

O návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 27 odst. 1 nařízení rozhoduje soudce okresního soudu pověřený rozhodovat o předběžných opatřeních podle s čl. 27 odst. 1 nařízení.

Opravný prostředek proti rozhodnutí o tomto návrhu podle čl. 32 odst. 2 je příslušný projednat ten okresní soud, jehož soudce, pověřený rozhodovat o předběžných opatřeních, o návrhu na prohlášení vykonatelnosti rozhodl.Kontaktní údaje okresních soudů je možno nalézt na internetových stránkách Rady pro soudnictví: www.rechtspraak.nl.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

U opravného prostředku, který je uveden v článku 33 nařízení, se jedná o kasační stížnost.

Kasační stížnosti jsou projednávány nejvyšším soudem obecného soudnictví, Nejvyšším soudem Nizozemska (Hoge Raad der Nederlanden).Účelem kasace je zachování jednotnosti práva, řízení vývoje práva a zajištění právní ochrany.Kasační důvody jsou omezené na právní otázky.Nejvyšší soud přezkoumává pouze zda právo, včetně procesních pravidel, bylo správně použito.U skutkových zjištění je vázán obsahem napadených rozhodnutí.Strany kasačního řízení jsou u Nejvyššího soudu zastoupeny advokátem.

V řízení o návrzích se návrh podává s uvedením důvodů pro opravný prostředek.Odpůrce může podat žalobní odpověď během třech týdnů (nebo během jiné lhůty určené Nejvyšším soudem).Pokud je to v zájmu věci, mohou advokáti poskytnout upřesnění.Generální advokát nejvyššího soudu vypracuje písemné stanovisko a nejvyšší soud následně přijme rozsudek.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

O přezkumné řízení se z důvodů uvedených v článku 19 nařízení žádá během lhůty uvedené v témže článku u toho soudu, který přijal dané rozhodnutí. Tímto soudem je v Nizozemsku okresní nebo odvolací soud.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Určeným ústředním orgánem je „Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage“ (Národní úřad pro vymáhání výživného).

Kontaktní údaje tohoto orgánu:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Telefon: +31 102894895

Telefax: +31 102894882

E-mail iia@lbio.nl

Internetové stránky www.lbio.nl

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Pro výkon jsou příslušní soudní exekutoři.

Kontaktní údaje pro „Koninklijke beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders“ (Královské profesní sdružení soudních exekutorů):

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR Den Haag

Telefon: +31 708903530

Telefax: +31 708903531

E-mail kbvg@kbvg.nl

Internetové stránky http://www.kbvg.nl

Internetová stránka obsahuje jména soudních vykonavatelů a adresy jejich kanceláří v Nizozemsku.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Pro překlady dokumentů uvedených v článcích 20, 28 a 40 se přijímá pouze nizozemština.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Formulář návrhu nebo žádosti podle čl. 59 odst. 1 se vyplňuje v nizozemštině.

Poslední aktualizace: 13/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.