V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Vyživovací povinnosti

Severní Irsko

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Soudy příslušnými pro rozhodování o prohlášeních vykonatelnosti jsou nižší/smírčí soudy (Magistrates’ Courts). Návrhy lze podat přímo u soudu nebo je lze zaslat ministerstvu spravedlnosti na tuto adresu:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefon: 0300 200 7812 (ve Spojeném království) a +44 28 9049 5884 (ze zahraničí)

Fax: +44 2890 728 945

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Soudy příslušnými pro rozhodování o opravných prostředcích jsou nižší/smírčí soudy (Magistrates’ Courts): Návrhy na opravný prostředek lze podat přímo u soudu nebo je lze zaslat ministerstvu spravedlnosti na tuto adresu:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefon: 0300 200 7812 (ve Spojeném království) a +44 28 9049 5884 (ze zahraničí)

Fax: +44 2890 728 945

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Postup pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku:

další opravný prostředek, pokud jde o právní otázky, lze podat pouze u Odvolacího soudu („Court of Appeal“) v Severním Irsku.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Článek 19 se nevztahuje na Spojené království, jelikož není vázáno Haagským protokolem z roku 2007.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefon: 0300 200 7812 (ve Spojeném království) a +44 28 9049 5884 (ze zahraničí)

Fax: +44 2890 728 945

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Subjekt veřejné správy, jenž může vykonávat činnosti ústředních orgánů:

Legal Services Agency Northern Ireland (Department of Justice) (pokud jde o čl. 51 odst. 2 písm. a) poskytnutí právní pomoci)

2nd Floor

Waterfront Plaza

8 Laganbank Road

Mays Meadow

Belfast

BT1 3BN

Telefon: +44 2890 408 888

Fax: +44 2890 408 990

E-mail: enquiries@lsani.gov.uk

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Příslušnými orgány jsou nižší/smírčí soudy (Magistrates’ Courts). Návrhy lze podat přímo u soudu nebo je lze zaslat ministerstvu spravedlnosti na tuto adresu:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefon: 0300 200 7812 (ve Spojeném království) a +44 28 9049 5884 (ze zahraničí)

Fax: +44 2890 728 945

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Jazykem přijímaným pro překlady dokumentů uvedených v článcích 20, 28 a 40 je ve všech jurisdikcích Spojeného království angličtina.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazykem přijímaným pro komunikaci s jinými ústředními orgány je ve všech jurisdikcích Spojeného království angličtina.

Poslední aktualizace: 03/09/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.