Vyživovací povinnosti

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Polsko

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Příslušnými soudy v Polské republice podle čl. 27 odst. 1 nařízení (ES) č. 4/2009 jsou krajské soudy (sądy okręgowe) (v souladu s čl. 11511 § 1 občanského soudního řádu (Kodeks postępowania cywilnego) ze dne 17. listopadu 1964).

Příslušnými soudy v Polské republice pro rozhodování o opravných prostředcích podle čl. 32 odst. 2 nařízení č. 4/2009 jsou odvolací soudy (sądy apelacyjne) (článek 394 a násl. ve spojení s článkem 11511 občanského soudního řádu). Opravný prostředek se podává u odvolacího soudu prostřednictvím krajského soudu, který vydal napadené rozhodnutí (článek 369 ve spojení s čl. 397 § 2 občanského soudního řádu).

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Opravným prostředkem uvedeným v článku 33 nařízení (ES) č. 4/2009 je v Polské republice v souladu s články 3981 – 39821 občanského soudního řádu kasační stížnost (skarga kasacyjna). Příslušným soudem je Nejvyšší soud (Sąd Najwyższy). Kasační stížnost k Nejvyššímu soudu se podává prostřednictvím odvolacího soudu, který vydal napadené rozhodnutí (čl. 3985 § 1 ve spojení s čl. 11511 § 3 občanského soudního řádu).

Kontaktní údaje Nejvyššího soudu:

Sąd Najwyższy

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Varšava

Polsko

Tel.: +48 22 530 8246

E-mail: ppsek@sn.pl

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Řízením podle článku 19 nařízení (ES) č. 4/2009 je v Polské republice řízení o zrušení rozsudku vydaného ve věci vyživovacích povinností, které se řídí článkem 11442 občanského soudního řádu. Návrh na zahájení tohoto řízení se podává u soudu, jenž vydal napadené rozhodnutí. Podle toho, který soud napadené rozhodnutí ve věci vyživovacích povinností vydal, tedy může příslušným soudem ve smyslu článku 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 4/2009 být:

a) okresní soud (sąd rejonowy);

b) krajský soud (sąd okręgowy) (pokud tento soud vydal rozhodnutí o výživném ve věcech týkajících se rozluky, rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné).

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Ústředním orgánem určeným podle čl. 49 odst. 1 nařízení (ES) č. 4/2009 je v Polské republice Ministerstvo spravedlnosti, odbor pro mezinárodní spolupráci a lidská práva, oddělení mezinárodního vymáhání výživného a přeshraničních řízení ve věcech rodičovské odpovědnosti:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varšava

Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: alimenty@ms.gov.pl

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Orgány určenými k plnění činností ústředního orgánu ve věcech předávání návrhů a přijímání všech vhodných opatření týkajících se těchto návrhů jsou krajské soudy.

Kontaktní údaje krajských soudů jsou uvedeny v příloze 2 PDF (155 Kb) pl.

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Příslušným orgánem ve věcech výkonu podle čl. 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 4/2009 je v Polské republice v souladu s čl. 843 § 1 a 2 občanského soudního řádu okresní soud (jako soud věcně příslušný), v jehož obvodu se výkon provádí. Pokud výkon ještě nebyl zahájen, je příslušným orgánem okresní soud (jako soud věcně příslušný) podle předpisů o obecné příslušnosti.

Příslušným orgánem ve věcech výkonu podle čl. 21 odst. 3 nařízení (ES) č. 4/2009 je v Polské republice v souladu s článkem 758 občanského soudního řádu okresní soud, pod který spadá exekutor (komornik) provádějící daný výkon.

Kontaktní údaje soudů jsou uvedeny na stránce https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Pro překlad dokumentů uvedených v článcích 20, 28 a 40 nařízení (ES) č. 4/2009 přijímá Polská republika pouze polštinu.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Jazyky, jež ústřední orgán určený v Polské republice přijímá k veškeré ostatní komunikaci podle čl. 59 odst. 3 nařízení (ES) č. 4/2009, jsou: polština a angličtina.

Poslední aktualizace: 12/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.