Vyživovací povinnosti

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Portugalsko

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Případy podle čl. 27 odst. 1:

– ve věcech vyživovacích povinností k dětem (nezletilým i zletilým) a vyživovacích povinností mezi manželi je příslušná sekce pro rodinu a mladistvé (Juízo de Família e Menores); pokud neexistuje, je příslušná místní sekce pro občanskoprávní věci (Juízo Local Cível), existuje-li, nebo místní sekce s obecnou příslušností (Juízo Local de Competência Genérica);

– v ostatních případech vyživovacích povinností vyplývajících z jiných rodinných vztahů, rodičovství či příbuzenství je příslušná místní sekce pro občanskoprávní věci (existuje-li) nebo místní sekce s obecnou příslušností.

Pro případy podle čl. 3 odst. 2 je příslušný odvolací soud (Tribunal da Relação).

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Rozhodnutí o opravném prostředku může být napadeno pouze kasačním opravným prostředkem u Nejvyššího soudu (Supremo Tribunal de Justiça).

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Případy podle čl. 19 odst. 1 písm. a):

– přezkumným řízením je mimořádný revizní opravný prostředek stanovený v čl. 696 písm. e) občanského soudního řádu.

Případy podle čl. 19 odst. 1 písm. b):

– přezkumným řízením je rovněž mimořádný revizní opravný prostředek stanovený v čl. 696 písm. e) a v článku 140 občanského soudního řádu.

Soudem příslušným k rozhodování o opravném prostředku je soud, který vydal rozhodnutí, jež je předmětem přezkumu (čl. 697 odst. 1 občanského soudního řádu).

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ústředním orgánem určeným pro toto nařízení je v Portugalsku:

Direção-Geral da Administração da Justiça (Generální ředitelství pro správu soudnictví)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISBOA

PORTUGALSKO

Tel.: +351 217 906 200 / +351 217 906 223

Fax: +351 211 545 116

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

correio.dsjcji@dgaj.mj.pt

Internetové stránky: https://dgaj.justica.gov.pt/

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Ve věcech vyživovacích povinností k dětem (nezletilým i zletilým) je příslušná:

sekce pro rodinu a mladistvé nebo, pokud neexistuje, sekce pro výkon soudních rozhodnutí (Juízo de Execução).

Ve věcech vyživovacích povinností mezi manželi je příslušná:

sekce pro rodinu a mladistvé nebo, pokud neexistuje, sekce pro výkon soudních rozhodnutí.

V ostatních případech vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů, rodičovství či příbuzenství je příslušná:

sekce pro výkon soudních rozhodnutí nebo, pokud neexistuje,

ústřední sekce pro občanskoprávní věci (Juízo Central Cível), pokud předmětná částka převyšuje 50 000 EUR, nebo

sekce s obecnou příslušností nebo, existuje-li, místní sekce pro občanskoprávní věci, pokud předmětná částka činí nejvýše 50 000 EUR.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Jazykem přijatelným pro překlady dokumentů uvedených v článcích 20, 28 a 40 je portugalština.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazyky přijímanými ústředním orgánem v Portugalsku pro komunikaci s jinými ústředními orgány podle článku 59 jsou portugalština, angličtina a francouzština.

Poslední aktualizace: 05/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.