Vyživovací povinnosti

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rumunsko

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Návrhy na prohlášení vykonavatelnosti (exequatur) projednává soud s působností v obvyklém místě bydliště strany, vůči níž je výkon navrhován, nebo v místě výkonu (článek 95 a článek 1103 zákona č. 134/2010 o občanském soudním řízení).

Proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti (exequatur) je možné podat odvolání. Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti (exequatur) projednává odvolací soud (článek 96 zákona č. 134/2010 o občanském soudním řízení).

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Rozhodnutí o odvolání (apel) může být napadeno prostřednictvím opravného prostředku (recurs) (čl. 97 odst. 1 zákona č. 134/2010 o občanském soudním řízení).

Opravný prostředek spadá do pravomoci Nejvyššího kasačního a trestního soudu (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie):

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, 020934, Bukurešť
Internetové stránky: https://www.scj.ro/en.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Přezkumné řízení (procedura de reexaminare) pro účely článku 19 je následující:

Příslušným soudem je soud, který vydal rozhodnutí, obvykle okresní soud nebo tribunál.

Podle čl. 505 odst. 1 zákona č. 134/2010 o občanském soudním řízení se žaloba na neplatnost podává u soudu, jehož rozhodnutí je napadáno.

Podle čl. 510 odst. 1 zákona č. 134/2010 o občanském soudním řízení se žádost o přezkum podává u soudu, který vynesl konečný rozsudek, u nějž se žádá o přezkum.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ministerstvo spravedlnosti (Ministerul Justiţiei)

Ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, 050741 Bukurešť

Tel. 0040372041077

Fax 0040372041079, 0040372041084

E-mail: ddit@just.ro sau dreptinternational@just.ro

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Úřady příslušné ve věcech výkonu jsou:

1) Soudní exekutor (Executorul judecătoresc) (článek 652 zákona o občanském soudním řízení) z obvodu odvolacího soudu, do jehož působnosti spadá místo bydliště nebo sídlo dlužníka nebo kde se nachází majetek dlužníka.

2) Exekuční soud, okresní soud, do jehož působnosti spadá místo bydliště nebo sídlo dlužníka (článek 651 zákona o občanském soudním řízení). Exekuční soud projednává návrhy na prohlášení vykonatelnosti, spory týkající se výkonu soudních rozhodnutí a další záležitosti, ke kterým došlo v průběhu výkonu rozhodnutí.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

rumunština

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Kromě rumunštiny přijímá ministerstvo spravedlnosti použití angličtiny nebo francouzštiny pro komunikaci s jinými ústředními orgány v rámci Evropské unie.

Poslední aktualizace: 12/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.