Vyživovací povinnosti

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Ve Slovenské republice je soudem příslušným pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 27 odst. 1 okresní soud („okresný súd“). Ve Slovenské republice je soudem příslušným pro rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 32 odst. 2 krajský soud („krajský súd“). Opravný prostředek se podává u okresního soudu, jehož rozhodnutí je napadeno.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Opravnými prostředky podle článku 33 se ve Slovenské republice rozumí mimořádný opravný prostředek „dovolanie“ podle § 419–457 Občanského soudního řádu Slovenské republiky (zákon č. 160/2015 Sbírky zákonů). Mimořádný opravný prostředek se podává prostřednictvím soudu, který vydal napadené rozhodnutí. Rozhoduje o něm nejvyšší soud („najvyšší súd“).

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Pro účely článku 19 nařízení jsou slovenské soudy oprávněny přezkoumat rozhodnutí podle § 397–418 občanského Soudního řádu Slovenské republiky (zákon č. 160/2015 Sbírky zákonů). Návrh na obnovu řízení přezkoumá soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Ústředním orgánem je podle čl. 49 odst. 1 nařízení:

Centrum pro medzinárodnoprávní ochranu dětí a mládeže
(The Centre for International Legal Protection of Children and Youth)

Adresa:

Špitálska 8

P.O. Box 57

SK - 814 99 Bratislava

Další kontaktní údaje:

Tel.:+421 220463208

Fax:+421 220463258

E-mail: info@cipc.gov.sk

web: https://www.cipc.gov.sk

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Nejsou k dispozici žádné informace, neboť ve Slovenské republice zajišťuje funkci ústředního orgánu výhradně Centrum pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže.

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Pro účely článku 21 nařízení jsou orgány příslušnými ve věcech výkonu okresní soudy („okresný súd“) působící jakožto soudy, jež rozhodují o výkonu rozhodnutí („exekučný súd“).

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Jazyky přijímanými pro překlad dokumentů uvedených v článcích 20, 28 a 40 jsou slovenština a čeština.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazyky přijímanými slovenským ústředním orgánem pro komunikaci s jinými ústředními orgány podle článku 59 jsou slovenština, čeština, angličtina a němčina.

Poslední aktualizace: 09/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.