Vyživovací povinnosti

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovensko

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Ve Slovenské republice je soudem příslušným pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 27 odst. 1 okresní soud („okresný súd“). Ve Slovenské republice je soudem příslušným pro rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 32 odst. 2 krajský soud („krajský súd“). Opravný prostředek se podává u okresního soudu, jehož rozhodnutí je napadeno.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Opravnými prostředky podle článku 33 se ve Slovenské republice rozumí mimořádný opravný prostředek „dovolanie“ podle § 419–457 Občanského soudního řádu Slovenské republiky (zákon č. 160/2015 Sbírky zákonů). Mimořádný opravný prostředek se podává prostřednictvím soudu, který vydal napadené rozhodnutí. Rozhoduje o něm nejvyšší soud („najvyšší súd“).

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Pro účely článku 19 nařízení jsou slovenské soudy oprávněny přezkoumat rozhodnutí podle § 397–418 občanského Soudního řádu Slovenské republiky (zákon č. 160/2015 Sbírky zákonů). Návrh na obnovu řízení přezkoumá soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Ústředním orgánem je podle čl. 49 odst. 1 nařízení:

Centrum pro medzinárodnoprávní ochranu dětí a mládeže
(The Centre for International Legal Protection of Children and Youth)

Adresa:

Špitálska 8

P.O. Box 57

SK - 814 99 Bratislava

Další kontaktní údaje:

Tel.:+421 220463208

Fax:+421 220463258

E-mail: info@cipc.gov.sk

web: https://www.cipc.gov.sk

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Nejsou k dispozici žádné informace, neboť ve Slovenské republice zajišťuje funkci ústředního orgánu výhradně Centrum pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže.

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Pro účely článku 21 nařízení jsou orgány příslušnými ve věcech výkonu okresní soudy („okresný súd“) působící jakožto soudy, jež rozhodují o výkonu rozhodnutí („exekučný súd“).

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Jazyky přijímanými pro překlad dokumentů uvedených v článcích 20, 28 a 40 jsou slovenština a čeština.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazyky přijímanými slovenským ústředním orgánem pro komunikaci s jinými ústředními orgány podle článku 59 jsou slovenština, čeština, angličtina a němčina.

Poslední aktualizace: 22/08/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.