Vyživovací povinnosti

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovensko

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Příslušnost rozhodovat o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 27 odst. 1 má ve Slovenské republice Okresní soud Banská Bystrica.

Příslušnost rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 32 odst. 2 mají ve Slovenské republice krajské soudy. Odvolání se podává u okresního soudu, jehož rozhodnutí se týká.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Opravnými prostředky podle článku 33 se ve Slovenské republice rozumí mimořádný opravný prostředek „dovolanie“ podle § 419–457 Občanského soudního řádu Slovenské republiky (zákon č. 160/2015 Sbírky zákonů). Mimořádný opravný prostředek se podává prostřednictvím soudu, který vydal napadené rozhodnutí. Rozhoduje o něm nejvyšší soud („najvyšší súd“).

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Pro účely článku 19 nařízení jsou slovenské soudy oprávněny přezkoumat rozhodnutí podle § 397–418 občanského Soudního řádu Slovenské republiky (zákon č. 160/2015 Sbírky zákonů). Návrh na obnovu řízení přezkoumá soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ústředním orgánem podle článku 49 odst. 1 nařízení je:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
(Centrum pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže)

Adresa:

Špitálska č. 25 – 27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 45 82 00

E-mail: info@cipc.gov.sk

Internetové stránky: http://www.cipc.gov.sk

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Nejsou k dispozici žádné informace, neboť ve Slovenské republice zajišťuje funkci ústředního orgánu výhradně Centrum pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže.

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Pro účely článku 21 nařízení je orgánem příslušným ve věcech výkonu Okresní soud Banská Bystrica jako exekuční soud.

Název a kontaktní údaje:

Okresný súd Banská Bystrica – Pracovisko upomínacieho a exekučného konania (Okresní soud Banská Bystrica – Pracoviště upomínacího a exekučního řízení)
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

Slovenská republika

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Jazyky přijímanými pro překlad dokumentů uvedených v článcích 20, 28 a 40 jsou slovenština a čeština.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazyky přijímanými slovenským ústředním orgánem pro komunikaci s jinými ústředními orgány podle článku 59 jsou slovenština, čeština, angličtina a němčina.

Poslední aktualizace: 25/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.