Vyživovací povinnosti

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovinsko

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

K rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti v souladu s čl. 27 odst. 1 jsou příslušné všechny krajské soudy (okrožna sodišča).

O opravných prostředcích podaných podle čl. 32 odst. 2 proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti rozhoduje soud, který prohlásil rozhodnutí za vykonatelné.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Podle článku 109 zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) lze proti rozhodnutím o opravných prostředcích podat opravný prostředek u Nejvyššího soudu (Vrhovno sodišče).

Nejvyšší soud Republiky Slovinsko

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Tel. +386 013664444

Fax +386 013664301

E-mail: urad.vsrs@sodisce.si

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

V Republice Slovinsko se podle občanského soudního řádu pro účely článku 19 použijí „Obnova postopka“ (Obnova řízení, čl. 394-401 občanského soudního řádu), resp. „Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje“ (Návrh na obnovení předchozího stavu, čl. 116-120 občanského soudního řádu).

V případě přezkumného řízení pro účely článku 19 rozhodují krajské soudy (okrožna sodišča), zejména soud, který rozhodnul v prvním stupni.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Název a kontaktní údaje slovinského ústředního orgánu:

Veřejný fond Republiky Slovinsko pro stipendia, rozvoj, zdravotní postižení a výživné (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Tel. +386 1 4720 990

Fax ++386 1 4345 899

E-mail: jpsklad@jps-rs.si

Internetová stránka: http://www.jpi-sklad.si/

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Nebyly jmenovány žádné subjekty veřejné správy ani jiné subjekty.

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Ve věcech výkonu jsou příslušné okresní soudy (okrajna sodišča) (článek 5 zákona o výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a zajištění nároků) (Zakon o izvršbi in zavarovanju)).

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Úředním jazykem soudů v Republice Slovinsko je slovinština, s výjimkou soudů uvedených níže, kde je úředním jazykem slovinština a jeden z jazyků národnostních menšin:

Krajský soud Koper

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

slovinština a italština

Okresní soud Koper

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

slovinština a italština

Okresní soud Piran

Tartinijev trg 1

6330 Piran

slovinština a italština

Okresní soud Lendava

Glavna ulica 9

9220 Lendava

slovinština a maďarština

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Pro komunikaci s jinými ústředními orgány schválil ústřední orgán ve Slovinsku kromě úředních jazyků rovněž používání angličtiny.

Poslední aktualizace: 14/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.