Vyživovací povinnosti

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Španělsko

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Příslušnými orgány v rámci svých pravomocí (článek 87 LOPJ) jsou soudy prvního stupně a zvláštní soudy zaměřené na potírání genderově podmíněného násilí.

Opravný prostředek proti rozhodnutím soudů prvního stupně lze předložit provinčním soudům (Audiencias Provinciales).

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Mimořádný opravný prostředek na základě porušení procesních pravidel, který se podává nadřazenému soudu v každé autonomní oblasti, a kasační stížnost, která se podává nejvyššímu soudu, se řídí KAPITOLAMI IV („mimořádný opravný prostředek na základě porušení procesních pravidel“) respektive V (kasační stížnost) HLAVY IV zákona č. 1/2000 občanského soudního řádu.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Přezkumné řízení vedou tytéž soudy, které vydaly rozhodnutí, tj. soudy prvního stupně. Přezkumné řízení, které upravuje článek 19 nařízení (ES) č. 4/2009, je vedeno v souladu s KAPITOLOU II, „Žádosti o soudní přezkum a návrhy na zrušení rozsudku“, HLAVY IV zákona č. 1/2000, občanského soudního řádu.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Oddělení pro mezinárodní soudní spolupráci na Ministerstvu spravedlnosti:

El Ministerio de Justicia

Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid, Španělsko

Tel. 00 34 91 3902295/94

Fax 00 34 91 3904457

e-mail SGCJIAlimentos@mjusticia.es

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Soudy prvního stupně v hlavním městě provincie, kde má strana, proti níž je výkon rozhodnutí navrhován, bydliště, nebo v hlavním městě provincie, kde má být rozhodnutí vykonáno.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Jazyky přijímanými podle článků 20 a 40 jsou španělština a portugalština.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazyky přijímanými ústředními orgány podle článku 59 jsou španělština a angličtina.

Poslední aktualizace: 26/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.