Vyživovací povinnosti

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Švédsko

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Soud příslušný pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 27 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích ve smyslu čl. 32 odst. 2 lze dohledat zde:

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Opravný prostředek projednává odvolací soud nebo nejvyšší soud. Opravný prostředek podává u soudu, který vydal rozsudek. U odvolacího soudu i u nejvyššího soudu je k podání opravného prostředku nutné jeho připuštění.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Pokud se žádosti o přezkum týkají rozhodnutí okresního soudu (tingsrätt) nebo švédského donucovacího orgánu (Kronofogdemyndigheten): návrh se podává k odvolacímu soudu (hovrätt).

Žádost o přezkum se podává písemně. Žadatel upřesní, kterého rozhodnutí se žádost týká. Žádost zahrnuje důvody, na nichž je žádost založena, a doklady a jiné důkazy, které si žadatel přeje předložit. O žádosti musí být informována i druhá strana.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Úřad sociálního zabezpečení

Obecné otázky a otázky týkající se rozhodnutí o pojištění

Úřad sociálního zabezpečení

SE-103 51 Stockholm

Tel.: +46 (0) 8 786 90 00

Fax: +46 (0) 8 411 27 89

E-mail: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Žádosti o přezkum a pomoc ve zvláštních případech

Social Insurance Agency

Box 1164

SE-621 22 Visby

Tel.: +46 (0) 771 17 90 00

Fax: +46 (0) 10 11 20 411

E-mail: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Kronofogdemyndigheten

Poštovní adresa: Box 773, SE-801 29 Gävle

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax: +46 10 573 15 20

E-mail: kontakt@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten

Poštovní adresa: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax: +46 10 573 28 70

E-mail: kontakt@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten

Poštovní adresa: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax: +46 10 575 69 45

E-mail: kontakt@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten

Poštovní adresa: SE-901 73 Umeå

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax: +46 10 578 42 50

E-mail: kontakt@kronofogden.se

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

švédština.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

švédština.

Poslední aktualizace: 11/02/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.