Underholdspligt

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Østrig

Familieret - underholdspligt


*skal udfyldes

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Anmodninger: Den stedligt kompetente Bezirksgericht (jf. artikel 27, stk. 2: Retten i den retskreds, hvor den forpligtede har sædvanligt opholdssted, eller i hvis retskreds fuldbyrdelsen skal foretages).

Retsmidler: Anke (Berufung) af en dom, kære (Rekurs) af en kendelse (Beschluss) til den Landesgericht, der fungerer som appelinstans for den Bezirksgericht, der traf afgørelsen.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Kære (Revisionsrekurs) i medfør af § 78 stk. 1 og § 411 stk. 4, i fuldbyrdelsesloven (Exekutionsordnung) sammenholdt med § 528 i den civile retsplejelov (Zivilprozessordnung) – den indbringes for den ret, der traf afgørelsen i førsteinstans (Bezirksgericht), som forelægger den for Oberster Gerichtshof til afgørelse.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Ved en efter østrigsk ret forskriftsmæssig forkyndelse: Begæring om genindsættelse i den tidligere retsstilling (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) som følge af overskridelse af fristen for at gøre indsigelse mod det rejste krav eller som følge af udeblivelse fra et retsmøde.

Ved en efter østrigsk ret mangelfuld forkyndelse: Anke af afgørelsen (ved udeblivelsesdomme), kære af afgørelsen (ved kendelser, der afsiges som følge af fristoverskridelse/udeblivelse).

Navne og kontaktoplysninger på de kompetente domstole: Alle retsmidler skal iværksættes for førsteinstansen, der enten selv træffer afgørelse i sagen (f.eks. ved genindsættelse, jf. ovenfor), eller forelægger den for den overordnede ret til afgørelse.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

I alle spørgsmål:

Bundesministerium für Justiz,

Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Organisationseinheit: Abteilung I 10

Mailadresse: team.z@bmj.gv.at

Tlf: +43 1 52152 2142

Fax: +43 1 52152 2829

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Det er den i henhold til §§ 17-19 i fuldbyrdelsesloven kompetente Exekutionsgericht, der afgør alle tvister, der opstår i forbindelse med fuldbyrdelsen – i tilfælde af en anfægelse (Anfechtung) er det de i den retlige trinfølge overordnede retter.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Tysk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Tysk, engelsk, fransk.

Sidste opdatering: 14/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.