Underholdspligt

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Belgien

Familieret - underholdspligt


*skal udfyldes

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Familieretten (tribunal de la famille) har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres eksigibel.

Sagsøgtes appel af familierettens afgørelse skal indgives til samme ret, og sagsøgers appel heraf skal indgives til appelretten (cour d'appel).

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

En kassationsappel kan indgives til prøvelse af en appelafgørelse.

Kassationsdomstolens adresse er: Palais de justice, Place Poelaert 1 à 1000 Bruxelles.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Afhængigt af sagens konkrete omstændigheder er der i belgisk ret flere muligheder for at opnå en fornyet prøvelse af en afgørelse:

- For det første er der efter retsplejelovens artikel 1051 adgang til at appellere en dom inden en måned efter, at den blev forkyndt eller, i visse sager, efter den blev meddelt i medfør af samme lovs artikel 792, stk. 2 og 3. Dette gælder for kontradiktoriske domme og udeblivelsesdomme.

- For det andet giver retsplejelovens artikel 1048 adgang til at gøre indsigelse mod en udeblivelsesdom inden en måned efter, at den blev forkyndt eller, i visse sager, efter den blev meddelt i medfør af samme lovs artikel 792, stk. 2 og 3.

- For så vidt angår domme, der allerede har opnået retskraft, og som er afsagt af de civile domstole (juridictions civiles) eller af straffedomstolene (juridictions pénales), for så vidt som der herved er truffet afgørelse om et rentekrav, kan der under de i retsplejelovens artikel 1133 angivne omstændigheder indgives en begæring om en fornyet prøvelse inden 6 måneder efter, at det forhold, der påberåbes, blev opdaget, idet der nedlægges påstand om, at dommene ophæves.

Ovennævnte frister for at iværksætte appel, gøre indsigelse eller indgive en begæring gælder:

- med forbehold af frister, der måtte være angivet i ufravigelige bestemmelser i supranationale eller internationale bestemmelser,

- uden at det berører muligheden for efter retsplejelovens artikel 50 at forlænge en betinget frist under visse omstændigheder, der er fastsat i loven.

- uden at det berører muligheden for at anvende det almindelige retsprincip, der flere gange er blevet bekræftet af den belgiske kassationsdomstol, hvorefter de fister, der gælder for at foretage en disposition, forlænges for en part, der på grund af force majeure ikke har haft mulighed for at foretage den inden fristens udløb.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Service public fédéral Justice
Service de coopération internationale civile
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Belgien
Courriel:
aliments@just.fgov.be (for sager, der behandles på fransk)
alimentatie@just.fgov.be (for sager, der behandles på nederlandsk)
Telefon:
+32(0)2 542 67 85 (for sager, der behandles på fransk)
+32(0)2 542 67 62 (for sager, der behandles på nederlandsk)

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Den myndighed, der er kompetent med hensyn til anvendelsen af artikel 21 i forordning (EF) nr. 4/2009, er den stedligt kompetente fogedret (juge des saisies). Det fremgår af den belgiske retsplejelovs artikel 1395, at fogedretten har kompetence til at behandle alle begæringer om foretagelse af udlæg (saisies conservatoires) og fuldbyrdelse. Rettens stedlige kompetence er fastlagt i retsplejelovens artikel 633.

I den belgiske retsplejelov er det fastsat, at den stedligt kompetente førsteinstansret altid har almindelig kompetence. Retsplejelovens artikel 569, nr. 5, bestemmer, at førsteinstansretten påkender indsigelser, der rejses i forbindelse med fuldbyrdelsen af domme og kendelser. Denne ret har desuden fuld prøvelsesret som omhandlet i retsplejelovens artikel 566.

Endelig er de kompetente myndigheder i forbindelse med fuldbyrdelsen af en afgørelse, der er truffet af en retsinstans inden for rammerne af ovennævnte forordning, fogederne (huissiers de justice), jf. retsplejelovens artikel 509 ff.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Belgien accepterer ikke andre sprog end det officielle sprog eller et af de officielle sprog på fuldbyrdelsesstedet i overensstemmelse med belgisk lovgivning.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Den belgiske centralmyndighed accepterer ud over de nationale sprog, dvs. nederlandsk, fransk og tysk, også engelsk som kommunikationssprog.

Sidste opdatering: 17/08/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.