Underholdspligt

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Bulgarien

Familieret - underholdspligt


*skal udfyldes

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Anmodninger om, at en retsafgørelse eller en anden afgørelse truffet i en EU-medlemsstat, der ikke er bundet af Haagerprotokollen af 2007, erklæres for eksigibel, indgives til den distriktsret (okrazhen sad), hvor den part, mod hvem der anmodes om fuldbyrdelse, har sit sædvanlige opholdssted eller på fuldbyrdelsesstedet (artikel 627, litra c), stk.1, i den bulgarske retsplejelov).

Afgørelser om sådanne anmodninger kan efterprøves ved appelretten i Sofia i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i forordningens artikel 32 (artikel 627, litra c), stk. 6, pkt. 1 i den bulgarske retsplejelov).

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Den afgørelse, der træffes af appelretten i Sofia, kan appelleres ved den højeste appeldomstol (kassationsretten) (artikel 627, litra c), stk. 6, pkt. 2, i den bulgarske retsplejelov).

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Den berettigede part kan anmode den højeste appeldomstol (kassationsretten) om at ophæve afgørelsen på grundlag af forordningens artikel 19, stk. 1, (artikel 627, litra a), i den bulgarske retsplejelov).

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Centralmyndigheden er:

Justitsministeriet

Direktoratet for international retlig beskyttelse og internationale adoptioner

Adresse: ul. Slavyanska nr. 1

1040 Sofia

Bulgarien

Tlf.: +359 2 9237 333

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396

E-mail: mpzdmo@justice.government.bg

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Decisions on the refusal or suspension of enforcement within the meaning of Article 21 of the Regulation are taken by the provincial court (okrazhen sad) (Article 627b(2) of the Code of Civil Procedure).

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Det sprog, der accepteres med henblik på forordningens artikel 20, 28 og 40, er bulgarsk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Det sprog, som centralmyndigheden accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder, jf. artikel 59, er bulgarsk.

Sidste opdatering: 26/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.