Underholdspligt

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og klager over førsteinstansretters retsafgørelser behandles af en byret.

Appeller af afgørelser om eksigibilitetserklæringer indgives til en distriktsret (retten i anden instans) via byretten, dvs. den ret i første instans, der udstedte erklæringen.

Når proceduren vedrørende en anmodning om en eksigibilitetserklæring er blevet afsluttet med en endelig afgørelse, bekræfter byretten (retten i første instans), at eksigibilitetserklæringen er eksigibel.

De ansvarlige domstole er:

byretter (općinski sudovi) i henhold til den civile retsplejelovs (Zakon o parničnom postupku) (Narodne novine (NN, Republikken Kroatiens lovtidende) nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 og 70/19) og i overenstemmelse med lov om domstolenes distrikter og hjemsteder (Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN nr. 67/18)).

distriktsretter (županijski sudovi) i henhold til den civile retsplejelovs (NN nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 og 70/19) og i overenstemmelse med lov om domstolenes distrikter og hjemsteder (Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN nr. 67/18)).

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

En afgørelse, der træffes i appelsagen som omhandlet i forordningens artikel 33, kan kun anfægtes ved begæring om fornyet prøvelse (i overensstemmelse med civilproceslovens §§ 421-428).

Begæringen om fornyet prøvelse skal altid indgives til den ret, der traf afgørelsen i første instans.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

I henhold til civilprocesloven skal fornyet prøvelse som omhandlet i forordningens artikel 19 iværksættes efter begæring om fornyet prøvelse (i overensstemmelse med bestemmelserne i civilproceslovens §§ 421-428). Begæringen om fornyet prøvelse skal altid indgives til den ret, der traf afgørelsen i første instans.

I henhold til civilproceslovens § 117 kan en part indgive en begæring med henblik på at genoprette en tidligere status. Denne begæring indgives til den ret, der burde have udført den handling, som er blevet undladt.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Kroatiens centralmyndighed for så vidt angår underholdsforpligtelser som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 er:

Ministeriet for demografi, familie, ungdom og socialpolitik (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10 000 Zagreb

Websted: https://mrosp.gov.hr/

Tel: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Fax: +385 16106171

E-mail: eu-poslovi@mrosp.hr

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Byretterne i Kroatien er ansvarlige for fuldbyrdelse som omhandlet i forordningens artikel 21 på grundlag af den civile retsplejelov (NN nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 og 70/19) og lov om domstolenes distrikter og hjemsteder (NN nr. 67/18).

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Med hensyn til de dokumenter, der er nævnt i forordningens artikel 20, 28 og 40, accepterer Republikken Kroatien oversættelser af disse til kroatisk med latinske bogstaver i overensstemmelse med civilproceslovens § 6.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

De sprog, som centralmyndigheden accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder, jf. forordningens artikel 59, er følgende:

a) i anmodningsformularer: kroatisk

b) ved andre former for kommunikation: kroatisk eller engelsk efter anmodning

Sidste opdatering: 12/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.