Underholdspligt

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. forordningens artikel 27, stk. 1, indgives til en distriktsdomstol eller en foged.

I henhold til § 201 ff. i lov nr. 99/1963 (retsplejeloven) som ændret skal appel af afgørelser om anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. forordningens artikel 32, stk. 2, indgives til den distriktsdomstol, der traf afgørelsen, eller til den distriktsdomstol, der har stedlig kompetence i henhold til § 45 i lov nr. 120/2001 om fogeder og fuldbyrdelsesforretninger (fuldbyrdelsesloven) som senest ændret.

Når anmodningen om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, er indgivet til en foged, afgøres appellen af fogedens afgørelse af den regionale domstol i det distrikt, hvor retten med fuldbyrdelseskompetence er beliggende.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

De appelprocedurer, der er omhandlet i forordningens artikel 33, har enten karakter af et annullationssøgsmål (žaloba pro zmatečnost), jf. retsplejelovens § 229 ff., en begæring om, at sagen skal gå om (zaloba na obnovu rizeni), jf. retsplejelovens § 228 ff., eller en ekstraordinær appel (dovolání) i henhold til retsplejelovens § 236 ff. og for visse sagers vedkommende ligeledes i henhold til § 30 i loven om særlige rettergangsformer.

Der kan imidlertid ikke iværksættes ekstraordinær appel til prøvelse af sagens realitet med hensyn til underholdspligten.

Det er den ret, der traf afgørelse i første instans, der har kompetence til at behandle annullationssøgsmålet og begæringen om, at sagen skal gå om. I visse særlige tilfælde ligger kompetencen hos den ret, hvis afgørelse er blevet anfægtet (jf. retsplejelovens § 235a). Det er højesteret, der er kompetent i sager vedrørende ekstraordinær appel – adresse: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Tjekkiet.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Retterne med kompetence til at behandle sager angående fornyet prøvelse, jf. forordningens artikel 19, er de distriktsdomstole, der afsagde dommen i første instans.

Den kompetente ret skal anvende forordningens artikel 19 direkte. Det er muligt at iværksætte appel af afgørelser om at afslå en anmodning om fornyet prøvelse.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Centralmyndigheden er:

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (kontoret for international retsbeskyttelse af børn)

Šilingrovo náměstí 3/4

602 00 Brno

Den Tjekkiske Republik

E-mail: podatelna@umpod.cz

Tlf.: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

Artikel 71, stk. 1, litra e) – offentlige organer

Den Tjekkiske Republiks udenrigsministerium er det kompetente offentlige organ i den i forordningens artikel 51, stk. 3, forudsatte betydning. Det har i medfør af lov nr. 629/2004 om retshjælp i grænseoverskridende tvister inden for Den Europæiske Union, som ændret, fulde beføjelser til at sikre, at der ydes retshjælp i overensstemmelse med forordningens artikel 51, stk. 2, litra a).

Kontaktoplysninger:

Ministerstvo spravedlnosti ČR (Den Tjekkiske Republiks udenrigsministerium)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Den Tjekkiske Republik

E-mail: moc@msp.justice.cz

Tlf.: 00420 221 997 925

Fax: 00420 221 997 919

http://www.justice.cz

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Distriktsdomstolene er de kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse, jf. forordningens artikel 21.
Deres stedlige kompetence er fastsat i retsplejelovens §§ 84-86, når anmodningen om fuldbyrdelse af en afgørelse er indgivet til en distriktsdomstol, og i fuldbyrdelseslovens § 45, når anmodningen er indgivet til en foged.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

De sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelse af de dokumenter, der er omhandlet i forordningens artikel 20, 28 og 40, er tjekkisk og slovakisk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Ud over tjekkisk accepterer centralmyndigheden også engelsk og slovakisk i forbindelse med kommunikationen med andre centralmyndigheder som omhandlet i forordningens artikel 59.

Sidste opdatering: 13/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.