Underholdspligt

Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 4/2009

Generelle oplysninger

Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 vedrørende underholdspligt skal sikre effektiv og hurtig inddrivelse af underholdsbidrag.

Den indeholder ni standardformularer, der skal lette kommunikationen mellem de centrale myndigheder og gøre det muligt at indgive ansøgninger elektronisk.

Forordningen finder anvendelse mellem alle medlemsstater i Den Europæiske Union.

Danmark har bekræftet, at det har til hensigt at gennemføre indholdet af forordningen i det omfang, den ændrer forordning (EF) nr. 44/2001, ved en erklæring (EUT L 149 af 12.6.2009, s. 80) på grundlag af en parallel aftale, der er indgået med Det Europæiske Fællesskab.

Danmark bekræftede sin intention om at gennemføre indholdet i gennemførelsesforordningen af 10. november 2011 om fastsættelse af bilag X og XI til Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt. (DK anmälan. EUT L 195, 18.7.2013, s.1)

Danmark er ikke bundet af Haagerprotokollen af 2007.

Med virkning fra den 1. januar 2021 er Det Forenede Kongerige ikke længere en EU-medlemsstat. Verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, vil imidlertid fortsat blive behandlet på grundlag af EU-retten. Indtil udgangen af 2024, kan man fortsat vælge Det Forenede Kongerige i de (dynamiske) onlineformularer, der anvendes i forbindelse med disse sager.

Den europæiske e-justice-portal giver dig oplysninger om anvendelsen af forordningen og et brugervenligt redskab til at udfylde formularerne. Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område har udarbejdet en vejledning om anvendelsen af bilagene til forordningen om underholdspligt, der findes på 23 sprog.

Valgfri standardblanket til bidragsrestancer

Med henblik på at lette den praktiske gennemførelse af forordningen om underholdspligt og den effektive udøvelse af borgernes rettigheder i hele EU har det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område udarbejdet en standardblanket til brug for angivelse af bidragsrestancer, hvis anvendelse ikke er obligatorisk.

Denne blanket, hvis formål er at lette inddrivelsen af bidragsrestancer, er affattet på 23 sprog. Blanketten er vedlagt en praktisk vejledning i, hvordan den skal udfyldes. Blanketten findes i følgende formater: PDF PDF (922 Kb) da og XLS Excel (460 Kb) da.

Ikke-obligatorisk standardformular til frivillige aftaler

For at lette gennemførelsen af forordningen om underholdspligt og en effektiv grænseoverskridende inddrivelse af underholdsbidrag har EJN-Civil udviklet en (ikkeobligatorisk) standardformular til frivillige aftaler.

En mindelig løsning af konflikten vil forhindre, at der anlægges retssager eller iværksættes fuldbyrdelsesforanstaltninger. Det kan bidrage til at forhindre langvarige og komplekse retssager. Denne formular vil hjælpe centralmyndighederne med at fremme mindelige aftaler mellem parterne og overvinde sprogbarriererne med henblik på at opnå frivillig betaling af underholdsbidrag. Formularen findes på 23 sprog. Formularen findes i følgende formater: PDF PDF (58 Kb) da

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Relevante links

Haagerprotokollen af 23. november 2007

ARKIVERET websitet for Det Europæiske Civilretlige Atlas (lukket den 30. september 2017)


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Familieret - underholdspligt


*skal udfyldes
Sidste opdatering: 09/12/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.