Underholdspligt

Danmark

Indholdet er leveret af
Danmark

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

En anmodning om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, indgives til Familieretshuset.

Kontaktoplysninger:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark.

E-mail: post@familieretshuset.dk

Telefon: +45 7256 7000

Hjemmeside: Familieretshuset.dk

Afgørelser truffet af Familieretshuset kan inden fire uger indbringes for familieretten til prøvelse. Anmodning om domstolsprøvelse indgives til Familieretshuset. Familieretshuset kan i visee situationer genoptage behandlingen af en afgørelse, selvom en part har anmodet om domstolsprøvelse af den.

Familieretten er en del af den lokale byret. Se http://www.domstol.dk.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

En dom afsagt af familieretten i en sag, hvor en afgørelse truffet af Familieretshuset er indbragt for familieretten til prøvelse, kan kun ankes til landsretten med Procesbevillingsnævnets tilladse. Procesbevillingsnævnet kan give tilladelse til anke af dommen, hvis sagen er af principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler derfor. Ansøgning om tilladelse skal indgives til nævnet inden 4 uger efter afsigelsen af dommen. Nævnet kan dog undtagelsesvis meddele tilladelse, hvis ansøgning indgives senere, men inden 1 år efter afsigelsen. Tilsvarende gælder, når familierettens afgørelse er truffet ved kendelse, dog således at ansøgningsfristerne er henholdvis 2 uger og 6 måneder.

Domme, der er afsagt af landsretten som 2. instans, kan ikke ankes. Procesbevillingsnævnet kan dog meddele tilladelse til, at dommen prøves af Højesteret i 3. instans, hvis sagen er af principel karakter. Ansøgning herom skal indgives til Procesbevillingsnævnet inden 4 uger efter dommens afsigelse. Nævnet kan dog undtagelsesvis meddele tilladelse, hvis ansøgning indgives senere, men inden 1 år efter afsigelsen. Er landsretten afgørelse truffet hvis kendelse, kan den kæres til Højesteret med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Sådan tilladelse kan gives, hvis kæren vedrører spørgsmål af principel karakter. Ansøgning om kæretilladelse skal indgives til Procesbevillingsnævnet inden 2 uger efter, at afgørelsen er truffet. Procesbevillingsnævnet kan dog undtagelsesvis give kæretilladelse, hvis ansøgning indgives senere, men inden 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.

Kontaktoplysninger vedrørende domstolene (familieretterne (byretterne), landsretterne og Højesteret) samt Procesbevillingsnævnet findes på http://www.domstol.dk.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Finder ikke anvendelse i Danmark.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Forordningens kapitel VII om samarbejde mellem centralmyndigheder gælder ikke for Danmark, jf. aftale af 12. juni 2009 mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.

Efter den af De forenede Nationer vedtagne konvention af 20. juni 1956 om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet (FN-konventionen) er Ankestyrelsen udpeget som centralmyndighed for internationale sager om underholdsbidrag.

Restanceinddrivelsesmyndigheden (Gældsstyrelsen) er dog bemyndiget til at formidle anmodninger om anerkendelse og fuldbyrdelse (inddrivelse) af underholdsbidrag i udlandet efter FN-konventionen.

Artikel 71, stk. 1, litra e) – offentlige organer

Finder ikke anvendelse i Danmark.

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Restanceinddrivelsesmyndigheden (Gældsstyrelsen) opkræver den fordring, som følger af den retsafgørelse, der søges fuldbyrdet. Hvis fordringen ikke betales, tvangsfuldbyrder restanceinddrivelsesmyndigheden afgørelsen.

Hvis bidragsbetaleren under opkrævningen eller fuldbyrdelsen fremsætter indsigelser om fordringen, forelægger restanceinddrivelsesmyndigheden sagen for Familieretshuset, der træffer afgørelse herom, herunder om afslag på eller suspension af opkrævningen eller fuldbyrdelsen.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan dog træffe afgørelse om kravets eksistens og størrelse, når spørgsmålet herom vedrører restanceinddrivelsesmyndighedens administration. Endvidere kan restanceinddrivelsesmyndigheden også suspendere fuldbyrdelsen.

Afgørelser truffet af Familieretshuset kan inden 4 uger indbringes for familieretten til prøvelse. Familieretshuset kan i visse situationer genoptage behandlingen af en afgørelse, selvom en part har anmodet om domstolsprøvelse af den.

Klager over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser om inddrivelse af fordringer m.v., herunder om kravets eksistens og størrelse, når spørgsmålet herom vedrører restanceinddrivelsesmyndighedens administration, kan indbringes for Landsskatteretten.

Fogedretten træffer afgørelse af indsigelser mod udlæg, der er foretaget af restanceinddrivelsesmyndigheden. Fogedrettens afgørelser kan kæres til landsretten. Hvis kravet har en økonomisk værdi af højst 20.000 kr., kan fogedrettens afgørelse kun kæres med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Landsrettens afgørelse i en kæresag kan appelleres til Højesteret med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Afgørelser truffet af Ankestyrelsen og Landsskatteretten kan prøves af domstolene efter grundlovens § 63. Sag om prøvelse af en afgørelse truffet af disse myndigheder anlægges ved sagsøgerens hjemting, hvis sagsøgeren har hjemting i Danmark. Hvis sagsøgeren ikke har hjemting i Danmark, anlægges sagen ved Københavns Byret. Byrettens afgørelse kan ankes til landsretten, hvis afgørelse kan appelleres til Højesteret med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Byretten kan efter anmodning fra en part henvise en sag til behandling ved landsret, hvis sagen er af principiel karakter.


Kontaktoplysninger

Familieretshuset

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark.

E-mail: post@familieretshuset.dk

Telefon: +45 7256 7000

Hjemmeside: http://www.familieretshuset.dk

Gældsstyrelsen

Nykøbingvej 76, Bygning 45.

4990 Sakskøbing

Danmark

Telefon: +45 70157304

Hjemmeside: http://www.gaeldst.dk

Landsskatteretten

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 København V

Danmark

E-mail: sanst@sanst.dk

Telefon: +45 3376 0909

Kontaktoplysninger vedrørende domstolene (byretterne, landsretterne og Højesteret) samt Procesbevillingsnævnet findes på http://www.domstol.dk

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Danmark accepterer dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk i forbindelse med oversættelser af de dokumenter, der er omhandlet i artikel 20, 28 og 40.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Finder ikke anvendelse i Danmark.

Sidste opdatering: 09/03/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.