På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Underholdspligt

England og Wales

Indholdet er leveret af
England og Wales

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Det Forenede Kongerige

England og Wales

Familieret - underholdspligt


*skal udfyldes

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Family Court (familieretten) efter fremsendelse fra Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO) (kontoret for gensidig fuldbyrdelse af retsafgørelser om underholdsbidrag) på følgende adresse

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tlf.: 020 3681 2757 (i Det Forenede Kongerige)

+44 (0)20 3681 2757 (uden for Det Forenede Kongerige)

Fax: 020 3681 8764

E-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Der gælder følgende procedure til anfægtelse af appelafgørelser:

Kun én yderligere appel, for så vidt angår retlige spørgsmål, til retsinstanserne umiddelbart over den ret, hvor appelsagen først blev behandlet.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Artikel 19 finder ikke anvendelse på Det Forenede Kongerige, da Det Forenede Kongerige ikke er bundet af Haagerprotokollen af 2007.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Justitsministeren (Lord Chancellor) er centralmyndigheden og har det overordnede politiske ansvar, men centralmyndighedens forvaltningsopgaver varetages af:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tlf.: 020 3681 2757 (i Det Forenede Kongerige)

+44 (0)20 3681 2757 (uden for Det Forenede Kongerige)

Fax: 020 3681 8764

E-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Familieretten efter fremsendelse fra REMO på følgende adresse:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tlf.: 020 3681 2757 (i Det Forenede Kongerige)

+44 (0)20 3681 2757 (uden for Det Forenede Kongerige)

Fax: 020 3681 8764

E-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

I alle Det Forenede Kongeriges jurisdiktioner er engelsk det sprog, som det accepteres, at de dokumenter, der er nævnt i artikel 20, 28 og 40, oversættes til.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Sproget, som i alle Det Forenede Kongeriges landsdele accepteres til kommunikation med andre centralmyndigheder, er engelsk.

Sidste opdatering: 02/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.