Underholdspligt

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

I Estland behandles anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. forordningens artikel 27, stk. 1, af byretterne (retsplejelovens § 121).

I Estland indgives appeller af afgørelser om eksigibilitetserklæringer, jf. forordningens artikel 32, stk. 2, til distriktsdomstolene.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

I Estland anfægtes de appelafgørelser, som er omhandlet i artikel 33, ved at indgive appel til Riigikohus (højesteret) (jf. retsplejelovens § 625 og §§ 695-701).

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Proceduren for fornyet prøvelse af anvendelsen af forordningens artikel 19 sker i Estland i henhold til bestemmelserne om pådømmelse af begæringer om at tilsidesætte en udeblivelsesdom, for så vidt andet ikke er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt. Byretter har kompetence til at behandle anmodninger om fornyet prøvelse.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Centralmyndigheden, jf. forordningens artikel 49, stk. 3, i Estland er:

Justitsministeriet

Kontoret for internationalt retligt samarbejde

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-mail: central.authority@just.ee

Tlf.: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

I Estland har distriktsdomstolene kompetence til at behandle anmodninger om afslag på fuldbyrdelse eller om suspension af fuldbyrdelse, jf. forordningens artikel 21.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Ud over estisk accepterer Estland engelsk i forbindelse med oversættelse af dokumenter, jf. forordningens artikel 20, 28 og 40.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Ud over estisk accepterer Estland engelsk i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder, jf. forordningens artikel 59.

Sidste opdatering: 29/03/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.