Underholdspligt

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Frankrig

Familieret - underholdspligt


*skal udfyldes

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Præsidenten for domstolsmyndigheden (le tribunal judiciaire) eller formanden for notarkammeret er den myndighed, som er blevet udpeget i henhold til artikel 27, stk. 1.

Cour d'appel er den myndighed, der er udpeget i henhold til artikel 32, stk. 2.

Den myndighed med stedlig kompetence, som er udpeget i henhold til artikel 27, stk. 1, afgøres efter artikel 27, stk. 2, på grundlag af den parts sædvanlige opholdssted, mod hvem der anmodes om fuldbyrdelse, eller efter fuldbyrdelsesstedet.

Myndigheden, der er udpeget i henhold til artikel 32, stk. 2, er den, der har kompetence til at påkende sager til prøvelse af afgørelser truffet af en ret i familieretlige søgsmål.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Proceduren i artikel 33 er appel til Cour de cassation efter reglerne i artikel 973 til 982 og artikel 1009 til 1031 i lov om civil retspleje.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Proceduren for fornyet prøvelse i forordningens artikel 19 er appel, der kan indgives til den cour d'appel, i hvis retskreds den retsinstans, der har truffet den appellerede afgørelse, er beliggende.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

75732 PARIS CEDEX 15
FRANKRIG

Telefon: +33 (0)1 43 17 91 99

Telefax: +33 (0)1 43 17 81 97

Funktionspostkasse: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Retten, hvor debitor har bopæl, eller hvor foranstaltningen skal fuldbyrdes, har stedlig kompetence til fuldbyrdelse. Hvis debitor har bopæl i udlandet, eller hvis bopælen ikke kendes, er det retten, hvor foranstaltningen skal fuldbyrdes, der har kompetence.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Kun fransk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Kun fransk.

Sidste opdatering: 08/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.