Underholdspligt

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Tyskland

Familieret - underholdspligt


*skal udfyldes

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Anmodninger om en afgørelse om anerkendelse eller om en anmodning om, at en retsafgørelse erklæres eksigibel, i henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 4/2009 afgøres af afdelingen for familieret under de lokale domstole (Amtsgericht – Familiengericht) på det sted, hvor den højere regional domstol (Oberlandesgericht), i hvis retskreds den person, kravet er rettet mod, har sædvanlig bopæl, eller i hvis retskreds fuldbyrdelsen skal ske, er beliggende. I retskredsen for den højere regionalret i Berlin ("Kammergericht") træffes afgørelsen af byretten i Pankow-Weissensee.

Hvis sagen angår fuldbyrdelse af et notarialdokument, kan dokumentet også erklæres eksigibelt af en notar.

Appel i betydningen i artikel 32 i forordning (EF) nr. 4/2009, som er iværksat til prøvelse af afgørelser i første instans i sager angående eksigibilitet, sker ved indgivelse af klage ("Beschwerde"). Appelinstansen er den højere regional domstol ("Oberlandesgericht"). Klagen indgives til den ret, som traf afgørelsen.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Proceduren i henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 4/2009 er appel ("Rechtsbeschwerde"). Den kompetente ret er Bundesgerichtshof. Appellen skal iværksættes inden en måned efter meddelelsen af afgørelsen fra appelinstansen.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Til at behandle anmodninger om fornyet prøvelse, jf. artikel 19 i forordning (EF) nr. 4/2009, er det den ret, der traf afgørelsen, som er kompetent. Hvis betingelserne i artikel 19 er opfyldt, finder bestemmelserne om udeblivelse (§§ 343-346 i lov om civil retspleje) tilsvarende anvendelse. Hvis betingelserne i artikel 19 ikke er opfyldt, afviser retten sagen ved beslutning. Beslutningen kan afsiges uden mundtlig forhandling.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Centralmyndigheden i henhold til artikel 49 i forordning (EF) nr. 4/2009 er Bundesamt für Justiz, der har adressen:

Bundesamt für Justiz

D - 53094 Bonn

Bundesamt für Justiz kan som centralmyndighed kontaktes pr. telefon, fax eller e-mail:

Tlf. :

National: 0228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

International: +49/228/99 4 10-40

Fax:

National: 0228/99 4 10-5202

International: +49/228/99 4 10-5202

E-mail: auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Med hensyn til anmodninger i henhold til artikel 21 i forordningen om underholdspligt er de lokale domstole kompetente i deres egenskab af fuldbyrdelsesmyndighed. Den stedlige kompetence tilkommer den lokale domstol, i hvis retskreds sagen angående fuldbyrdelse finder eller har fundet sted.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Det accepteres kun, at der indgives oversættelse til tysk af dokumenterne i artikel 20, 28 og 40.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Bundesamt für Justiz kan kommunikere med andre centralmyndigheder (artikel 59, stk. 3, i forordning (EF) nr. 4/2009) på engelsk, hvis de pågældende centralmyndigheder har indvilliget heri.

Sidste opdatering: 08/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.