Underholdspligt

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Den ret, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i henhold til artikel 27, stk. 1, er førsteinstansretten, og den ret, der har kompetence til at behandle appeller af afgørelser om disse anmodninger i henhold til artikel 32, stk. 2, er den appelret, der har stedlig kompetence i den region, hvor den førsteinstansret, der traf afgørelsen, er beliggende.

Retsmidlet i artikel 32, stk. 2, er appel (έφεση).

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Retsmidletiartikel 33 erkassationsappel (αίτηση αναίρεσης). Appelproceduren foregår ved Grækenlands højesteret i civil- og strafferetlige sager (Areios Pagos eller på græsk: Άρειος Πάγος).

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

I henhold til artikel 19 kan udeblivelsesdomme om underholdspligt anfægtes af den part, der udeblev/sagsøgte. Anmodninger om fornyet prøvelse af udeblivelsesdomme om underholdspligt indgives til den ret, der afsagde dommen.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Den i artikel 49, stk. 3, omhandlede centralmyndighed er departementet for internationalt retligt samarbejde i civile sager og straffesager i justitsministeriet.

Messogion, 96

11527 Athen

Tlf.: (+30) 213 1307312

Fax: (+30) 213 1307499

E-mail: civilunit@justice.gov.gr mntolia@justice.gov.gr vsarigiannidis@justice.gov.gr

Artikel 71, stk. 1, litra e) – offentlige organer

Græsk ret giver ikke mulighed for, at centralmyndighedens opgaver kan udføres af offentlige organer eller andre organer under tilsyn af den kompetente myndighed, jf. artikel 51, stk. 3.

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Denmyndighed, derharkompetencemedhensyntilfuldbyrdelse, jf. artikel 21, erførsteinstansretten.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Græsk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

De sprog, centralmyndigheden accepterer til kommunikation med andre centralmyndigheder, jf. artikel 59, er græsk og engelsk.

Sidste opdatering: 01/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.