Underholdspligt

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Det er appeldomstolene (Corti di Appello), der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i henhold til artikel 27, stk. 1, og appeller af afgørelser vedrørende disse anmodninger, jf. artikel 32, stk. 2.

Nærmere oplysninger om disse myndigheder findes på websiden http://www.giustizia.it/ (giustizia map – strutture giudiziarie –tribunali ordinari).

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Retsmidlerne i artikel 33 er de almindelige og de særlige retsmidler: appel til kassationsdomstolene (ricorso per cassazione), den samme domstols genoptagelse (revocazione) og tredjemandsindsigelser (opposizione di terzo).

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Den myndighed, der har kompetence til at behandle anmodninger om fornyet prøvelse, jf. artikel 19, er den samme myndighed, der traf afgørelsen; anmodningen skal indgives efter de processuelle regler, der gælder for vedtagelsen af den afgørelse, der tages under fornyet prøvelse.

Nærmere oplysninger om disse myndigheder findes på denne hjemmeside

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Centralmyndigheden er justitsministeriet, departementet for retlige anliggender vedrørende unge:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Tlf.: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Fax.: +39 6 68188323

E-mail : autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Autoriseret elektronisk postboks: prot.dgmc@giustiziacert.it

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

De myndigheder, der har kompetence i sager om fuldbyrdelse i henhold til artikel 21, er de ordinære retter (jf. artikel 9, stk. 2, i den italienske civilretsplejelov)

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Sproget, der accepteres med hensyn til oversættelse af dokumenterne i artikel 20, 28 og 40, er italiensk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Sproget, der accepteres af centralmyndigheden til kommunikation med andre centralmyndigheder, jf. artikel 59, er italiensk.

Sidste opdatering: 16/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.