Underholdspligt

Litauen

Indholdet er leveret af
Litauen

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Litauen

Familieret - underholdspligt


*skal udfyldes

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Den ret, der er ansvarlig for at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, samt behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, er Lietuvos apeliacinis teismas (Litauens appeldomstol).

Lietuvos apeliacinis teismas

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Tlf. +370 (8 5) 266 3479

Fax +370 (8 5) 266 3060
E-mail apeliacinis@apeliacinis.lt

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

En afgørelse truffet af Litauens appeldomstol i en klagesag vedrørende en afgørelse om en anmodning om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, kan appelleres til Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauens øverste domstol). Reglerne for behandling af denne appel er de samme som dem, der gælder ved kassationsdomstolen, og er fastsat i Republikken Litauens civile retsplejelov, medmindre andet er fastsat i den litauiske lovgivning om gennemførelsen af EU-retlige eller folkeretlige retsforskrifter om civile retssager eller i forordningen. Når appellen er iværksat, opføres den på listen over kassationssager i prioriteret rækkefølge, der skal behandles af Litauens øverste domstol. Sidstnævnte fastsætter en frist på højst 14 dage til at reagere på appellen. I sin meddelelse om opførelse af sagen på listen over kassationssager, der skal behandles af den øverste domstol (artikel 350, stk. 7, i Litauens civile retsplejelov), underretter Litauens øverste domstol parterne og andre personer, der deltager i sagen, om fristen for at reagere på appellen.

Parterne skal, og andre parter, der deltager i sagen, kan indgive deres skriftlige bemærkninger til appellen inden for den frist, som Litauens øverste domstol har fastsat. Denne frist løber fra den dag, hvor sagen blev opført på listen over kassationssager, der skal behandles af den øverste domstol.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Afgørelser om underholdspligt prøves igen i henhold til i forordningens artikel 19 af den ret, der har truffet dem. Efter modtagelse af en anmodning om fornyet prøvelse af en afgørelse om underholdspligt videregiver den pågældende domstol en kopi af anmodningen om fornyet prøvelse og bilagene hertil til sagsøgte og informerer vedkommende om, at han/hun skal svare skriftligt inden for en frist på 14 dage efter afsendelse af anmodningen. Retten træffer afgørelse ved skriftlig procedure om anmodningen om fornyet prøvelse af afgørelsen om underholdspligt. Hvis retten anser det for nødvendigt, berammer den et retsmøde, hvor der skal træffes afgørelse om anmodningen. Retten udtaler sig om anmodningen om fornyet prøvelse af afgørelsen om underholdspligt senest 14 dage efter udløbet af fristen for at besvare anmodningen og træffer afgørelse ved at vælge et af forslagene i forordningens artikel 19, stk. 3.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Kontoret for retshjælp i Vilnius)

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Litauen

Tlf. +370 700 00211, +370 700 00190

Fax +370 700 35004

E-mail teisinepagalba@vgtp.lt

Website https://vgtpt.lrv.lt/en

Når anmodninger vedrører underholdsforpligtelser, der udspringer af et forhold mellem forældre og et barn under 21 år, er det Valstybinio socialinio fondo valdyba - Mažeikių skyrius (den nationale socialsikringskasse) under ministeriet for social sikring og beskæftigelse, der fungerer som centralmyndighed:

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Litauen

Tlf. +370 443 26659

Fax +370 443 27341

E-mail mazeikiai@sodra.lt

Artikel 71, stk. 1, litra e) – offentlige organer

Når anmodninger vedrører underholdsforpligtelser, der udspringer af et forhold mellem forældre og et barn under 21 år, er det Vaikų išlaikymo fondo administracija (børnetilskudsfonden) under ministeriet for social sikring og beskæftigelse, der fungerer som centralmyndighed i henhold til forordningens artikel 51.

Kontaktoplysninger for børnetilskudsfonden (ministeriet for social sikring og beskæftigelse):

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Tlf. +370 (8 5) 272 8081

Fax +370 (8 5) 265 3984
E-mail info@vif.lt

Når omstændighederne kræver det, ydes der statsgaranteret retshjælp i forbindelse med anmodninger ifølge forordningens artikel 56, efter den fremgangsmåde, der er fastsat i lov om statsgaranteret retshjælp, medmindre andet er fastsat i den litauiske lovgivning om gennemførelse af EU-retlige eller folkeretlige retsforskrifter om civile retssager i litauisk ret, eller i forordningen selv. Skulle det under behandlingen af anmodningerne efter artikel 56 vise sig, at den pågældende har brug for retshjælp, sender Vilnius' kontor for retshjælp og børnetilskudsfonden under ministeriet for social sikring og beskæftigelse anmodningen om retshjælp direkte til de kompetente myndigheder, herunder de litauiske kontorer for retshjælp.

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Navne og kontaktoplysninger på de litauiske kontorer for retshjælp

Adresse

Telefon

Fax

E-mail

Kontoret for retshjælp i Vilnius

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

852647480

852647481

vilniausvgtpt@infolex.lt

Kontoret for retshjælp i Kaunas

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

837408601, 837428404

837428403, 837428405

kaunovgtpt@infolex.lt

Kontoret for retshjælp i Klaipėda

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

846256176

846256176

kl.vgtpt@infolex.lt

Kontoret for retshjælp i Šiauliai

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

841520040

841520040

svgtpt@svgtpt.lt

Kontoret for retshjælp i Panevėžys

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

845570152

845436201

paneveziovgtpt@infolex.lt

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Anmodninger efter forordningens artikel 21, stk. 2, som vedrører helt eller delvist afslag på fuldbyrdelse af en afgørelse om underholdspligt, der er afsagt af retten i domsstaten, behandles af appelretten i Litauen.

Lietuvos apeliacinis teismas
Gedimino Pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Tlf. +370 (8 5) 266 3479
Fax +370 (8 5) 266 3060
E-mail apeliacinis@apeliacinis.lt

Anmodninger efter forordningens artikel 21, stk. 3, som vedrører hel eller delvis suspension af fuldbyrdelsen af en afgørelse om underholdspligt, der er afsagt af retten i domsstaten, behandles af distriktsdomstolen på fuldbyrdelsesstedet.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Litauisk er det eneste sprog, som accepteres ved oversættelse af de dokumenter, der er omhandlet i forordningens artikel 20. Dog accepteres litauisk og engelsk ved oversættelse af de dokumenter, der er omhandlet i den nævnte forordnings artikel 28 og 40.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Litauisk og engelsk accepteres i forbindelse med kommunikationen mellem centralmyndigheden i Litauen og de andre centralmyndigheder, jf. forordningens artikel 59.

Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.