Underholdspligt

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

– Stedlig kompetence

Anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, indgives til retspræsidenten ved Tribunal d'Arrondissement.

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tlf.: (+352) 47 59 81-1
Fax:(+352) 47 59 81-2421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tlf.: (+352) 80 32 14 - 1
Fax: (+352) 80 71 19 eller (+352) 802484

– Appel af afgørelsen om anmodningen

Cour supérieure de justice som appelinstans i civilretlige sager
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tlf.: (+352) 47 59 81-1
Fax:(+352)47 59 81-2396

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Appelafgørelser kan kun anfægtes ved en kassationsappel.

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tlf.: (+352) 475981-2369/2373

Fax: (+352) 475981-2773

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Sagsøgte har i tilfælde, hvor han ikke har givet møde for retten i Luxembourg, ret til at anmode om fornyet prøvelse af en retsafgørelse ved den ret, der har truffet afgørelsen, på de betingelser, der er fastsat i forordningens artikel 19, stk. 1. Anmodningen indgives efter de gældende retningslinjer ved den ret, som har truffet den afgørelse, der anmodes om fornyet prøvelse af.

Justice de Paix de Luxembourg

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tlf.: (+352) 47 59 81-1

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux (kendelser om betalingskrav og udlæg i beskyttede indtægter): Tlf.: (+352) 530 529 200 fax.: (+352) 530 529 201

Justice de paix de Diekirch

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Tlf.: (+352) 80 88 53 - 1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Tlf.: (+352) 47 59 81-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tlf.: (+352) 80 32 14-1

Fax: (+352) 807119 eller (+352) 82484

Cour Supérieure de Justice

Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Centralmyndigheden er Parquet Général près la Cour supérieure de Justice.

Parquet Général
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Tlf.: (+352) 47 59 81 -2393/2329
Fax: (+352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Den kompetente myndighed er Parquet Général près la Cour supérieure de Justice.

Parquet général

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tlf.: (+352) 475981-2393/2329

Fax: (+352) 470550

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Ud over fransk accepterer Luxembourg tysk i forbindelse med kommunikation.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Ud over fransk accepterer Luxembourg tysk i forbindelse med kommunikation.

Sidste opdatering: 22/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.