Underholdspligt

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Malta

Familieret - underholdspligt


*skal udfyldes

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Den ret, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel som omhandlet i artikel 27, stk. 1, er civilretten, afdelingen for familieret (l-Qorti Ċivili, Sezzjoni tal-Familja):

Adresse:

Civil Court Family Section (Qorti Ċivili Sezzjoni tal-Familja)

The Law Courts (Qrati tal-Ġustizzja)

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tlf: + 356 2590 2420

Fax: + 356 2590 2895

Den ret, der har kompetence til at behandle en appel af afgørelsen om anmodningen, jf. artikel 32, stk. 2, er appelretten (l-Qorti tal-Appell).

Adresse:

Court of Appeal (l-Qorti tal-Appell)

The Law Courts

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tlf: + 356 2590 2269

Fax: + 356 2590 2895

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Appelrettens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for andre maltesiske retsinstanser.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Proceduren for fornyet prøvelse, jf. artikel 19, er fastsat i artikel 7 i bekendtgørelsen om internationale underholdsforpligtelser fra 2011 (Legal Notice/ Avviż Legali 452/11: Appeal from a decision on an application for a declaration/ Appell għal deċiżjoni dwar applikazzjoni għall-dikjarazzjoni). Den kompetente ret i denne forbindelse er appelretten:

Adresse:

Court of Appeal

The Law Courts

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tlf: + 356 2590 2269

Fax: + 356 2590 2895

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Den originale sprogudgave af denne side maltesisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Centralmyndigheden er direktoratet for social velfærd (d-Direttur għall-Istandards tas-Sigurtà Soċjali):

Adresse:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Tlf: + 356 2278 8000

Fax: + 356 2278 8360

E-mail: welfare.standards@gov.mt

Artikel 71, stk. 1, litra e) – offentlige organer

Ikke relevant

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Den myndighed, der har kompetence i sager om fuldbyrdelse med henblik på forordningens artikel 21, er civilretten (afdelingen for familieret):

Adresse:

Civil Court (Family Section)

The Law Courts

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tlf: + 356 2590 2420

Fax: + 356 2590 2895

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Engelsk

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Maltesisk eller engelsk.

Sidste opdatering: 08/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.