Underholdspligt

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Dommere, der træffer afgørelse i sager om foreløbige foranstaltninger ved distriktsdomstolene (”rechtbank”), har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. forordningens artikel 27, stk. 1.

Den distriktsdomstol, hvor der blev truffet afgørelse om anmodningen, har kompetence til at behandle en sag om appel af afgørelsen angående en sådan anmodning, jf. artikel 32, stk. 2. Kontaktoplysninger om distriktsdomstolene fås på domstolsrådets hjemmeside: www.rechtspraak.nl.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Appelproceduren i artikel 33 er kassationsappel (”beroep en cassatie”).

Kassationsappeller behandles af den øverste domstol i det almindelige domstolssystem (Hoge Raad der Nederlanden). Formålet med en kassation er at sikre retlig ensartethed, styre den retlige udvikling og sikre retsbeskyttelse. En kassationsappel kan kun behandle retlige spørgsmål. Den øverste domstol tager udelukkende stilling til, om loven, herunder procedurereglerne, er blevet korrekt anvendt. I sagens faktiske omstændigheder er den øverste domstol bundet af underinstansens afgørelse. Parterne i en kassationsappel er repræsenteret af en advokat ved den øverste domstol.

Der indgives begæring med angivelse af grundene til appel. Sagsøgte kan indgive en sagsfremstilling inden for en frist på tre uger (eller en anden frist, der fastsættes af den øverste domstol). Hvis det skønnes tilrådeligt af hensyn til sagens forløb, kan advokaterne anmode om en afklaring. Den offentlige anklager ved den øverste domstol udarbejder et responsum, hvorefter den øverste domstol afsiger dom.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Begæring om fornyet prøvelse kan indgives af de i forordningens artikel 19 nævnte grunde inden den frist, der er fastsat i artikel 19, til den domstol, der traf afgørelsen. I Nederlandene kan det være distriktsdomstolen eller appeldomstolen.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Den udpegede centralmyndighed er det nationale kontor for opkrævning af underholdsbidrag Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

LBIO’s kontaktoplysninger er:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Tlf.: +31 (0)10 289 4895

Fax: +31(0)10 289 4882

E-mail: iia@lbio.nl

Webside: www.lbio.nl

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Fogeder har kompetence til at fuldbyrde afgørelser.

Kontaktoplysningerne for den kongelige sammenslutning af fogeder, Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, er:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR Den Haag

Telefon: +31 (0)70 890 3530

Fax: +31 (0)70 890 3531

E-mail kbvg@kbvg.nl

Website http://www.kbvg.nl

På websiden er opført navne og adresser på fogedkontorer i Nederlandene.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Kun nederlandsk accepteres, for så vidt angår oversættelse af dokumenterne i artikel 20, 28 og 40.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Ansøgnings- eller anmodningsformularen i artikel 59, stk. 1, skal udfyldes på nederlandsk.

Sidste opdatering: 13/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.