På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Underholdspligt

Nordirland

Indholdet er leveret af
Nordirland

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Magistrates' Court (domstolen for straffesager) har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel. Anmodninger kan indgives direkte til retten eller kan fremsendes til retten af justitsministeriet (Department of Justice) på følgende adresse:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23-27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Tlf.: 0300 200 7812 (Det Forenede Kongerige) og +44 28 9049 5884 (international)

Fax: +44 2890 728 945

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Magistrates' Court har kompetence til at behandle appeller: Anmodninger om appel kan indgives direkte til retten eller kan fremsendes til retten af justitsministeriet på følgende adresse:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23-27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Nordirland

Tlf.: 0300 200 7812 (Det Forenede Kongerige) og +44 28 9049 5884 (international)

Fax: +44 2890 728 945

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Der gælder følgende procedure til anfægtelse af appelafgørelser:

Kun én yderligere appel, for så vidt angår retlige spørgsmål i Nordirland.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Artikel 19 finder ikke anvendelse på Det Forenede Kongerige, da Det Forenede Kongerige ikke er bundet af Haagerprotokollen af 2007.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23-27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Nordirland

Tlf.: 0300 200 7812 (Det Forenede Kongerige) og +44 28 9049 5884 (international)

Fax: +44 2890 728 945

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Artikel 71, stk. 1, litra e) – offentlige organer

Det offentlige organ, som kan varetage centralmyndighedens opgaver, er:

Legal Services Agency Northern Ireland (under justitsministeriet) (med hensyn til retshjælp, jf. artikel 51, stk. 2, litra a))

2nd Floor

WaterfrontPlaza

8 Laganbank Road

Mays Meadow

Belfast

BT1 3BN

Tlf.: +44 2890 408 888

Fax: +44 2890 408 990

E-mail: enquiries@lsani.gov.uk

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

De kompetente myndigheder er Magistrates' Courts. Anmodninger kan indgives direkte til retten eller kan fremsendes til retten af justitsministeriet på følgende adresse:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23-27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Nordirland

Tlf.: 0300 200 7812 (Det Forenede Kongerige) og +44 28 9049 5884 (international)

Fax: +44 2890 728 945

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

I alle Det Forenede Kongeriges jurisdiktioner er engelsk det sprog, som det accepteres, at de dokumenter, der er nævnt i artikel 20, 28 og 40, oversættes til.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Sproget, som i alle Det Forenede Kongeriges jurisdiktioner accepteres til kommunikation med andre centralmyndigheder, er engelsk.

Sidste opdatering: 03/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.