Underholdspligt

Polen

Indholdet er leveret af
Polen

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Polen

Familieret - underholdspligt


*skal udfyldes

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

I Republikken Polen er de myndigheder, der er kompetente i henhold til artikel 27, stk. 1, i forordning (EF) nr. 4/2009, de regionale retter (sądy okręgowe), jf. artikel 1151, stk. 1, i loven om civil retspleje af 17. november 1964.

De domstole i Republikken Polen, der har kompetence til at behandle appelsager som omhandlet i artikel 32, stk. 2, i forordning (EF) nr. 4/2009, er appeldomstolene (sądy apelacyjne), jf. artikel 394 ff., sammenholdt med artikel 1151 i loven om civil retspleje. Appelskriftet indgives til appeldomstolen via den regionale ret, der har truffet den anfægtede afgørelse, jf. artikel 369, sammenholdt med artikel 397, stk. 2, i loven om civil retspleje.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

I Polen er proceduren - i henhold til artikel 1151, stk. 3, i loven om civil retspleje – for det retsmiddel, der er nævnt i artikel 33 i forordning (EF) nr. 4/2009, kassationsappel (skarga kasacyjna), jf. artikel 3981 à 39821 i loven om civil retspleje. Den kompetente domstol er højesteret (Sąd Najwyższy). Appelskriftet indgives til højesteret via den appelret, der har truffet den anfægtede afgørelse, jf. artikel 3985, stk. 1, sammenholdt med artikel 11511, stk. 3, i loven om civil retspleje.

Højesterets kontaktoplysninger:

Sąd Najwyższy

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

Polen

Tlf.: +48 22 530 8246

E-post: ppsek@sn.pl

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

I Polen er den procedure, der er omhandlet i artikel 19 i forordning (EF) nr. 4/2009, proceduren til ophævelse af en dom i sager om underholdspligt i henhold til artikel 11442 i loven om civil retspleje. En begæring om iværksættelse af denne procedure indgives til den ret, der afsagde den anfægtede dom. Afhængigt af, hvilken ret der træf den afgørelse om underholdspligt, der anfægtes, kan den i artikel 19 i forordning (EF) nr. 4/2009 om handlede kompetence ligge hos:

a) en distriktsdomstol

b) en regional domstol (hvis den pågældende domstol har afsagt en dom om underholdspligt i en sag om separation, skilsmisse eller omstødelse).

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Den centralmyndighed, som i Polen er udpeget i henhold til artikel 49, stk. 1, i forordning (EF) nr. 4/2009, er:

Ministerstwo Sprawiedliwości (justitsministeriet)

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (kontoret for internationalt samarbejde og menneskerettigheder)

Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej (afdelingen for international inddrivelse af underholdsbidrag og forældremyndighedssager, der går på tværs af grænserne).

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tlf./fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-post: alimenty@ms.gov.pl

Artikel 71, stk. 1, litra e) – offentlige organer

Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

De regionale domstole er de myndigheder, der er udpeget til at varetage centralmyndighedens opgaver med hensyn til at fremsende anmodninger og træffe alle nødvendige foranstaltninger med hensyn til dem.

De regionale domstoles kontaktoplysninger findes i bilag nr. 2 PDF (155 Kb) pl.

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

I henhold til artikel 843, stk. 1 og 2, i loven om civil retspleje er den myndighed i Polen, der har kompetence til at træffe afgørelse om spørgsmål i henhold til artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 4/2009, den førsteinstansret med saglig kompetence, hvor der er indledt en fuldbyrdelsesprocedure. Hvis der endnu ikke er indledt en fuldbyrdelsesprocedure, er denne myndighed den førsteinstansret, der har saglig kompetence efter de generelle kompetenceregler.

I henhold til artikel 758 i loven om civil retspleje er den myndighed i Polen, der har kompetence til at træffe afgørelse om det i artikel 21, stk. 3, i forordning (EF) nr. 4/2009 omhandlede spørgsmål, den sagligt kompetente førsteinstansret, som den foged, der forestår fuldbyrdelsen, er tilknyttet.

En liste over domstolene kan tilgås her https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Polen accepterer ved oversættelse af de i artikel 20, 28 og 40 i forordning (EF) nr. 4/2009 nævnte dokumenter kun polsk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

De sprog, der accepteres af den centrale myndighed, som Polen har udpeget til at forestå kommunikation i henhold til artikel 59 i forordning (EF) nr. 4/2009, er polsk og engelsk.

Sidste opdatering: 12/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.