Underholdspligt

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Portugal

Familieret - underholdspligt


*skal udfyldes

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

For så vidt angår artikel 27, stk. 1:

– Sager om underholdsbidrag, som vedrører børn (uanset om de er mindreårige) eller ægtefæller, behandles af afdelingen for familier og mindreårige under den centrale domstol (Juízo de Família e Menores) eller den civilretlige afdeling (Secção Cível), hvis der findes en sådan, eller af den kompetente afdeling af den lokale domstol (Juízo Local de Competência Genérica).

– Alle andre sager om underholdsbidrag, der opstår på grund af andre familiebånd, enten mellem beslægtede eller besvogrede, behandles af den civilretlige afdeling, hvis der findes en sådan, eller af den almene afdeling.

For så vidt angår artikel 32, stk. 2, er appeldomstolen (Tribunal da Relação) den kompetente domstol.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

En appelafgørelse kan kun anfægtes for så vidt angår retlige spørgsmål ved højesteret (Supremo Tribunal de Justiça).

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

For så vidt angår artikel 19, stk. 1, litra a):

– Proceduren for prøvelse er den ekstraordinære prøvelsesprocedure, jf. artikel 696e i den civile retsplejelov.

For så vidt angår artikel 19, stk. 1, litra b):

– Proceduren for prøvelse er den ekstraordinære prøvelsesprocedure, jf. artikel 696e og artikel 140 i den civile retsplejelov.

Appellen vil blive behandlet af den domstol, som traf den afgørelse, som er genstand for prøvelse (artikel 697, stk. 1, i den civile retsplejelov).

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Portugals centrale myndighed i relation til denne forordning er:

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, n. º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISSABON — PORTUGAL

Tlf. (351) 217 906 200 / (351) 217 906 223

Fax: (351) 211 545 116

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

correio.dsjcji@dgaj.mj.pt

Websted: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

I sager vedrørende underholdspligt, som involverer børn, uanset om de er mindreårige, er den kompetente domstol:

afdelingen for familier og mindreårige under den centrale domstol, hvis der findes en sådan. Hvis ikke, vil sagen blive behandlet af fogedretten (Juízo de Execução).

I sager vedrørende underholdspligt mellem ægtefæller er den kompetente domstol:

afdelingen for familier og mindreårige under den centrale domstol, hvis der findes en sådan. Hvis ikke, vil sagen blive behandlet af fogedretten.

I sager vedrørende underholdspligt som følge af familiebånd, enten mellem beslægtede eller besvogrede, er den kompetente domstol:

fogedretten, hvis der findes en sådan

– hvis ikke, bliver sagen behandlet af den civilretlige afdeling under den centrale domstol for søgsmål med en værdi på over 50 000 EUR eller af

– den almene afdeling eller den civilretlige afdeling under den lokale domstol, hvis der findes en sådan, for søgsmål med en værdi på højst 50 000 EUR.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Det sprog, som accepteres ved oversættelser af dokumenter, jf. artikel 20, 28 og 40, er portugisisk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

De sprog, som centralmyndigheden accepterer ved kommunikation med andre centralmyndigheder, jf artikel 59, er portugisisk, engelsk og fransk.

Sidste opdatering: 07/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.