Underholdspligt

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Rumænien

Familieret - underholdspligt


*skal udfyldes

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Kompetencen til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres eksigibel (eksekvatur), tilkommer retten på det normale opholdssted for den part, som er genstand for den afgørelse, der søges fuldbyrdet, eller på fuldbyrdelsesstedet (jf. artikel 95 og artikel 1103 i lov nr. 134/2010 om civil retspleje).

Afgørelser angående anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres eksigibel (eksekvatur), kan appelleres. Kompetencen til at behandle appeller angående afgørelser om anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres eksigibel (eksekvatur), tilkommer appeldomstolen (jf. artikel 96 i lov nr. 134/2010 om civil retspleje).

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

En afgørelse i en appelsag (apel) kan anfægtes som led i en anden appel vedrørende et retsspørgsmål (recurs) (jf. artikel 97, stk. 1, i lov nr. 134/2010 om civil retspleje).

Appeller vedrørende retsspørgsmål afgøres af kassationsdomstolen (Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie):

Str. Batiștei, nr. 25, sector 2, cod poștal 020934, București
Webadresse: https://www.scj.ro/en.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Proceduren for fornyet prøvelse i henhold til artikel 19 (procedura de reexaminare) er som følger:

Den kompetente domstol er den domstol, der traf afgørelsen, sædvanligvis førsteinstansretten eller distrikstsretten.

Det fremgår af artikel 505, stk. 1, i lov nr. 134/2010 om civil retspleje, at et annullationssøgsmål anlægges ved den ret, der har afsagt den dom, der anfægtes.

I henhold til artikel 510, stk. 1, i lov nr. 134/2010 om civil retspleje indgives en anmodning om fornyet prøvelse til den domstol, der afsagde den endelige dom, som der indgives anmodning om fornyet prøvelse af.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Justitsministeriet

Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (direktoratet for international ret og retligt samarbejde)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, cod 050741

Tlf.: 0040372041077

Fax: 0040372041079, 0040372041084

E-mail: ddit@just.ro eller dreptinternational@just.ro

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

De myndigheder, der er kompetente i fuldbyrdelsessager, er følgende:

1) fogeden (artikel 652 i den civile retsplejelov) i retskredsen for den appeldomstol, i hvis retskreds skyldners bopæl/hjemsted er beliggende, eller hvor skyldnerens aktiver befinder sig

2) den fuldbyrdende ret, som er den ret i første instans, i hvis retskreds skyldners bopæl/hjemsted er beliggende (artikel 651 i den civile retsplejelov). Den fuldbyrdende ret behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, indsigelser mod fuldbyrdelse og enhver anden hændelse, der opstår under fuldbyrdelsen.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Rumænsk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Justitsministeriet accepterer, at der ud over rumænsk anvendes engelsk og fransk til kommunikation med andre centralmyndigheder i Den Europæiske Union.

Sidste opdatering: 12/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.