Underholdspligt

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Rumænien

Familieret - underholdspligt


*skal udfyldes

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Kompetencen til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres eksigibel (exequatur), tilkommer retten på det normale opholdssted for den part, som er genstand for den afgørelse, der søges fuldbyrdet, eller på fuldbyrdelsesstedet (jf. artikel 95 og artikel 1098 i lov nr. 134/2010 om civil retspleje).

Afgørelser angående anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres eksigibel (exequatur), kan appelleres. Kompetencen til at behandle appeller angående afgørelser om anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres eksigibel (exequatur), tilkommer appelretten (jf. artikel 96 i lov nr. 134/2010 om civil retspleje).

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

En afgørelse i en appelsag (apel) kan anfægtes som led i en anden appel vedrørende et retsspørgsmål (recurs) (Jf. artikel 97, stk. 1, i lov nr. 134/2010 om civil retspleje). Apeller vedrørende retsspørgsmål påkendes af højesteret (Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie):

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bucharest

Telefon: 004021-310.39.08, 004021-310.39.09, 004 021-310.39.12.

Website: http://www.scj.ro.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Proceduren for fornyet prøvelse i henhold til artikel 19 (procedura de reexaminare) er som følger:

Den kompetente domstol er den domstol, der traf afgørelsen, sædvanligvis førsteinstansretten eller distrikstsretten.

Det fremgår af artikel 505, stk. 1, i lov nr. 134/2010 om civil retspleje, at et annullationssøgsmål anlægges ved den ret, der har afsagt den dom, der anfægtes.

I henhold til artikel 510, stk. 1, i lov nr. 134/2010 om civil retspleje indgives en anmodning om fornyet prøvelse til den domstol, der afsagde den endelige dom, som der indgives anmodning om fornyet prøvelse af.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Ministry of Justice

Directorate for International Law and Judicial Cooperation

str. Apolodor nr. 17

Sector 5, Bucharest

cod 050741

Tlf. 0040372041077

Fax 0040372041079, 0040372041084

E-mailadresse: ddit@just.ro eller dreptinternational@just.ro

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Den myndighed, der har kompetence med hensyn til fuldbyrdelse, er førsteinstansretten på det sted, hvor debitor har bopæl, eller hvor fuldbyrdelsen skal ske.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Rumænsk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Justitsministeriet accepterer, at der ud over rumænsk anvendes engelsk og fransk til kommunikation med andre centralmyndigheder i Den Europæiske Union.

Sidste opdatering: 01/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.