Underholdspligt

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Slovakiet

Familieret - underholdspligt


*skal udfyldes

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

I Slovakiet er det distriktsretten i Banská Bystrica (Okresný súd Banská Bystrica) , der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1.

I Slovakiet er det regionalretterne (krajský súd), der har kompetence til at behandle appelsager, der iværksættes til prøvelse af afgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 32, stk. 2. Appellen indgives til den distriktsret, hvis afgørelse anfægtes.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

De appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 33, er i Slovakiet appelprøvelse (dovolanie) i medfør af artikel 419-457 i den civile retsplejelov (lov nr. 160/2015). Appelskriftet indgives til den ret, der traf afgørelse i første instans. Højesteret (najvyšší súd) træffer afgørelse i sagen.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Med hensyn til forordningens artikel 19 har de slovakiske retter adgang til at ændre afgørelser under en fornyet prøvelse (obnova konania) i medfør af §§ 397-418 i den civile retsplejelov (lov nr. 160/2015). Begæringer om fornyet prøvelse behandles af den ret, der traf afgørelse i første instans.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Den i forordningens artikel 49, stk. 1, omhandlede centralmyndighed er:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

(Centret for international retsbeskyttelse af børn og unge)

Adresse:

Špitálska 25-27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tlf.: +421 2 20 45 82 00

E-mail: info@cipc.gov.sk

Internet: http://www.cipc.gov.sk

Artikel 71, stk. 1, litra e) – offentlige organer

Der angives ingen offentlige organer, da centralmyndighedens funktioner i Slovakiet udelukkende varetages af Centret for international retsbeskyttelse af børn og unge.

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

De myndigheder, der har kompetence i sager om fuldbyrdelse med henblik på forordningens artikel 21, er distriktsretten i Banská Bystrica i sin egenskab af fogedret (exekučný súd).

Navn og adresse:

Okresný súd Banská Bystrica – Pracovisko upomínacieho a exekučného konania (Distriktsretten i Banská Bystrica – påkravs- og fuldbyrdelsesafdelingen)
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

Slovakiet

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

De sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter som omhandlet i artikel 20, 28 og 40, er slovakisk og tjekkisk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

De sprog, som centralmyndighederne accepterer i forbindelse med kommunikation med andre myndigheder som omhandlet i artikel 59, er slovakisk, tjekkisk, engelsk og tysk.

Sidste opdatering: 25/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.