Underholdspligt

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Alle distriktsdomstole (okrožna sodišča in) har kompetence til at behandle anmodninger om at få en retsafgørelse erklæret for eksigibel, jf. artikel 27, stk. 1.

En appel, der indgives i henhold til artikel 32, stk. 2, af afgørelsen om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, behandles af den domstol, der afsagde den pågældende retsafgørelse.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

I overensstemmelse med artikel 109 i lov om international privatret og procedurer (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) kan afgørelsen i appelsagen appelleres til højesteret (Vrhovno sodišče).

Sloveniens højesteret

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Tlf.: (01) 366 44 44

Fax: (01) 366 43 01

E-mail: urad.vsrs@sodisce.si

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

I overenstemmelse med den civile retsplejelov (Zakon o pravdnem postopku) er de i artikel 19 omhandlede procedurer, der anvendes i Slovenien, i påkommende tilfælde genoptagelse af sagen (Obnova postopka) (jf. artikel 394-401 i den civile retsplejelov) og begæringer om genoprettelse af den tidligere retsstilling (restitutio in integrum) (zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) (jf. artikel 116-120 i den civile retsplejelov).

For så vidt angår proceduren for genoptagelse af sager og i overensstemmelse med artikel 19 ligger kompetencen hos distriktsdomstolen, mere specifikt den domstol, der afsagde dom i første instans.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Navn og kontaktoplysninger på den slovenske centrale myndighed er:

Sloveniens fond for offentlige stipendier, udvikling, handicap og underholdshjælp (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Tlf.: +386 1 4720 990

Fax: +386 1 4345 899

E-mail: jpsklad@jps-rs.si

Websted: http://www.jpi-sklad.si/

Artikel 71, stk. 1, litra e) – offentlige organer

Der er ikke udpeget offentlige eller andre organer.

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Underretter (okrajna sodišča in) har kompetence i fuldbyrdelsessager (artikel 5 i lov om fuldbyrdelse og sikring af civilretlige krav (Zakon o izvršbi i zavarovanju)).

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Det officielle sprog ved de slovenske domstole er slovensk, undtagen ved nedenstående domstole, hvor de officielle sprog er slovensk og et af de sprog, der anvendes i det nationale samfund:

Distriktsdomstolen i Koper

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Slovensk og italiensk

Underretten i Koper

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Slovensk og italiensk

Underretten i Piran

Tartinijev trg 1

6330 Piran

Slovensk og italiensk

Underretten i Lendava

Glavna ulica 9

9220 Lendava

Slovensk og ungarsk

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Med henblik på kommunikation med andre centrale myndigheder har den centrale myndighed i Slovenien godkendt brugen af engelsk udover det officielle sprog.

Sidste opdatering: 14/11/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.