Underholdspligt

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Det organ, der har kompetence til at behandledenne type sager er førsteinstansretterne (Juzgados de Primera Instancia) og de retter, der er specialiseret i kønsbestemt vold (Juzgados de Violencia de Género), jf. artikel 87 i den organiske lov om retsvæsenet (Ley orgánica del Poder Judicial/LOPJ)).

Appeller til prøvelse af førsteinstansretternes afgørelser kan iværksættes ved provinsdomstolene (Audiencias Provinciales).

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Ekstraordinær appel støttet på procedurefejl (recurso extraordinario por infracción procesal) for den øverste domstol (Tribunal Superior de Justicia) i alle selvstyrende regioner, og kassationsappel (recurso de casación) for højesteret er reguleret i henholdsvis kapitel IV (Del recurso extraordinario por infracción procesal) og V (Del recurso de casación) i afsnit IV i Lov nr. 1/2000 om civil retspleje.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Proceduren for fornyet prøvelse finder sted ved de samme retter, som har truffet afgørelsen, dvs. førsteinstansretterne. Denne procedure, som er fastsat i artikel 19 i forordning (EF) nr. 4/2009, forløber som fastsat i kapitel II (De los recursos de reposición y revisión) i afsnit IV i Lov nr. 1/2000 om civil retspleje.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

El Ministerio de Justicia (Justitsministeriet)

Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional (direktoratet for internationalt retligt samarbejde)

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid (España)

Tlf. 00 34 91 3902295/94

Fax. 00 34 91 3904457

E-mail SGCJIAlimentos@mjusticia.es

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Førsteinstansretter i den provinshovedstad, hvor den part, over for hvilken der anmodes om fuldbyrdelse, er bosiddende eller i den provins, hvor fuldbyrdelsen skal finde sted.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

De sprog, der accepteres, jf. artikel 20 og 40, er spansk og portugisisk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

De sprog, som centralmyndighederne accepterer, jf. artikel 59, er spansk og engelsk.

Sidste opdatering: 26/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.