Underholdspligt

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Den ret, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med forordningens artikel 27, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 32, stk. 2, findes her:

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

En appel til appelretten eller højesteret. Appellen indbringes for den ret, der har afsagt dommen. Tredjeinstansbevilling kræves i appelretten og højesteret.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Når anmodningen om fornyet prøvelse angår en retsafgørelse fra en distriktsdomstol (tingsrätt) eller den svenske fuldbyrdelsesmyndighed (Kronofogdemyndigheten): Anmodning til appelretten (hovrätt).

Anmodninger om fornyet prøvelse indgives skriftligt. Det skal angives, hvilken retsafgørelse anmodningen vedrører. I anmodningen skal det også anføres, hvad anmodningen støttes på, og der skal vedlægges dokumenter og andre bevismidler, der ønskes inddraget. Anmodningen meddeles modparten.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Socialsikringsmyndigheden (Försäkringskassan)

Generelle forespørgsler og spørgsmål angående overordnede beslutninger

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tlf.: +46 (0) 8 786 90 00

Fax: +46 (0) 8 411 27 89

E-mail: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Anmodninger og henvendelser om bistand i konkrete sager

Försäkringskassan

Box 1164

SE-621 22 Visby

Tlf.: +46 (0) 771 17 90 00

Fax: +46 (0) 10 11 20 411

E-mail: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Kronofogdemyndigheten

Postadresse: Box 773, SE-801 29 Gävle

Tlf.: +46 771 73 73 00

Fax: + 46 10 573 15 20

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten

Postadresse: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Tlf.: +46 771 73 73 00#.

Fax: + 46 10 573 28 70

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten

Postadresse: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Tlf.: +46 771 73 73 00#

Fax: + 46 10 575 69 45

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten

Postadresse: S-106 65 Stockholm

Tlf.: +46 771 73 73 00

Fax: + 46 010 578 31 01

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten

Postadresse: SE-901 73 Umeå

Tlf.: +46 771 73 73 00

Fax: + 46 10 578 42 50

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Svensk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Svensk.

Sidste opdatering: 12/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.