Υποχρεώσεις διατροφής

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Αυστρία

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Αιτήσεις: το κατά τόπο αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο (Bezirksgericht) (σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2: το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης διατηρεί τη συνήθη διαμονή του ή στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να διενεργηθεί η εκτέλεση).

Προσφυγές: έφεση (Berufung) κατά οριστικής απόφασης (Urteil), ανακοπή (Rekurs) κατά διάταξης (Beschluss) ενώπιον του πρωτοδικείου (Landesgericht), μέσω του περιφερειακού δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή τη διάταξη.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Στην Αυστρία: ανακοπή για νομικά ζητήματα (Revisionsrekurs) σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 1 και το άρθρο 411 παράγραφος 4 του κώδικα περί αναγκαστικής εκτέλεσης (Exekutionsordnung) σε συνδυασμό με το άρθρο 528 του κώδικα πολιτικής δικονομίας (Zivilprozessordnung) – κατατίθεται στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο (Bezirksgericht), το οποίο την παραπέμπει προς εκδίκαση στο Ανώτατο Δικαστήριο (Oberster Gerichtshof).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Σε περίπτωση προσήκουσας επίδοσης ή κοινοποίησης βάσει του αυστριακού δικαίου: αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) για την εξαφάνιση των αποτελεσμάτων της μη τήρησης της προθεσμίας για την αμφισβήτηση της αξίωσης ή της ερημοδικίας.

Σε περίπτωση μη προσήκουσας επίδοσης ή κοινοποίησης βάσει του αυστριακού δικαίου: έφεση κατά της απόφασης (στην περίπτωση των ερήμην αποφάσεων), ανακοπή κατά της απόφασης (στην περίπτωση διάταξης εκδοθείσας λόγω ερημοδικίας).

Ονομασίες και στοιχεία των αρμόδιων συναφώς δικαστηρίων: όλες οι προσφυγές κατατίθενται στο οικείο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο είτε αποφασίζει το ίδιο επί της προσφυγής (π.χ. στην περίπτωση αίτησης επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση) είτε παραπέμπει την υπόθεση προς εκδίκαση στο οικείο ανώτερο δικαστήριο.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Για όλα τα ζητήματα:

Bundesministerium für Justiz (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης),

Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Τμήμα: Τμήμα I 10

Ηλεκτρονική διεύθυνση: team.z@bmj.gv.at

Τηλ.: +43 1 52152 2142

Φαξ: +43 1 52152 2829

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάγαλλικά

Για κάθε ζήτημα που ανακύπτει στο πλαίσιο της εκτέλεσης αποφαίνεται το αρμόδιο κατά τα άρθρα 17-19 του κώδικα αναγκαστικής εκτέλεσης δικαστήριο εκτέλεσης – σε περίπτωση προσβολής της απόφασης αυτού, αποφαίνεται το αρμόδιο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Γερμανικά.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.