Υποχρεώσεις διατροφής

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Βέλγιο

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Το αρμόδιο δικαστήριο για την εξέταση των αιτήσεων κήρυξης εκτελεστότητας είναι το δικαστήριο οικογενειακών διαφορών.

Το αρμόδιο δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορεί να ασκηθεί η προσφυγή είναι, για τον εναγόμενο, το δικαστήριο οικογενειακών διαφορών και για τον ενάγοντα, το εφετείο.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Κατά απόφασης επί της προσφυγής μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναίρεσης.

Διεύθυνση ακυρωτικού δικαστηρίου (Cour de cassation): Palais de justice, Place Poelaert 1 1000 Bruxelles.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Στο βελγικό δίκαιο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διάφορα ένδικα μέσα για την επανεξέταση μιας απόφασης, ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις της υπόθεσης:

- Καταρχάς, το άρθρο 1051 του βελγικού κώδικα πολιτικής δικονομίας (Code Judiciaire) προσφέρει τη δυνατότητα να ασκηθεί έφεση κατά απόφασης, εντός προθεσμίας ενός μήνα από την επίδοσή της ή, σε ορισμένες υποθέσεις, από την κοινοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 792 εδάφια 2 και 3 του εν λόγω κώδικα. Αυτό ισχύει για τις κατ’ αντιμωλία αποφάσεις και τις ερήμην αποφάσεις.

- Δεύτερον, το άρθρο 1048 του βελγικού κώδικα πολιτικής δικονομίας προσφέρει τη δυνατότητα να ασκηθεί ανακοπή κατά ερήμην απόφασης σε προθεσμία ενός μήνα από την επίδοσή της ή, σε ορισμένες υποθέσεις, από την κοινοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 792 εδάφια 2 και 3 του εν λόγω κώδικα.

- Όσον αφορά τελεσίδικες αποφάσεις οι οποίες έχουν εκδοθεί από πολιτικά δικαστήρια ή από ποινικά δικαστήρια που αποφασίζουν επί των αξιώσεων της πολιτικής αγωγής, μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1133 του βελγικού κώδικα πολιτικής δικονομίας, να ασκηθεί αναψηλάφηση, εντός 6 μηνών από τη διαπίστωση της επικαλούμενης αιτίας, με σκοπό την εξαφάνιση των εν λόγω αποφάσεων.

Οι προθεσμίες για την άσκηση έφεσης, ανακοπής ή αναψηλάφησης που αναφέρονται πιο πάνω ισχύουν:

- με την επιφύλαξη των προθεσμιών που προβλέπονται σε υπερεθνικές ή διεθνείς διατάξεις αναγκαστικού δικαίου

- με την επιφύλαξη της δυνατότητας που προσφέρεται από το άρθρο 50 του κώδικα πολιτικής δικονομίας για παράταση των αποσβεστικών προθεσμιών υπό τους όρους που ορίζει ο νόμος

- με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης εφαρμογής της γενικής αρχής δικαίου, που έχει επιβεβαιωθεί πολλές φορές από το βελγικό ακυρωτικό δικαστήριο, σύμφωνα με την οποία οι προθεσμίες που χορηγούνται για την ολοκλήρωση μιας πράξης παρατείνονται υπέρ του διαδίκου ο οποίος δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για λόγους ανωτέρας βίας.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Service public fédéral Justice (Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης)
Service de coopération internationale civile (Υπηρεσία Διεθνούς Δημόσιας Συνεργασίας)
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Belgique
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
aliments@just.fgov.be (για φακέλους που εξετάζονται στα γαλλικά)
alimentatie@just.fgov.be (για φακέλους που εξετάζονται στα ολλανδικά)
Τηλέφωνο:
+32(0)2 542 67 85 (για φακέλους που εξετάζονται στα γαλλικά)
+32(0)2 542 67 62 (για φακέλους που εξετάζονται στα ολλανδικά)

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Αρμόδια αρχή για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 21 του κανονισμού (ΕΚ) 4/2009 είναι ο δικαστής κατασχέσεων του τόπου της κατάσχεσης. Σύμφωνα με το άρθρο 1395 του βελγικού κώδικα πολιτικής δικονομίας, ο δικαστής κατασχέσεων είναι αρμόδιος για όλες τις αιτήσεις συντηρητικής κατάσχεσης και για τα μέσα εκτέλεσης. Η κατά τόπον αρμοδιότητα ορίζεται από το άρθρο 633 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Επιπλέον, ο βελγικός κώδικας πολιτικής δικονομίας προβλέπει τη γενική αρμοδιότητα του κατά τόπον αρμόδιου πρωτοδικείου. Το άρθρο 569 στοιχείο 5 του βελγικού κώδικα πολιτικής δικονομίας ορίζει ότι το πρωτοδικείο είναι αρμόδιο για τις προσφυγές που αφορούν την εκτέλεση αποφάσεων των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και ανωτάτων δικαστηρίων. Το δικαστήριο αυτό διαθέτει επιπλέον πλήρη αρμοδιότητα δυνάμει του άρθρου 566 του βελγικού κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 509 και επόμενα του βελγικού κώδικα πολιτικής δικονομίας, οι αρμόδιες αρχές για την εκτέλεση απόφασης δικαστηρίου στο πλαίσιο του ως άνω κανονισμού είναι οι δικαστικοί επιμελητές.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Το Βέλγιο δεν δέχεται άλλες γλώσσες πέραν της επίσημης γλώσσας ή μίας εκ των επισήμων γλωσσών του τόπου εκτέλεσης, σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Πέραν των εθνικών της γλωσσών, δηλαδή της ολλανδικής, γαλλικής και γερμανικής, η βελγική κεντρική αρχή δέχεται επίσης την αγγλική γλώσσα ως γλώσσα επικοινωνίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/08/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.